Regulamin platformy Klub PSC obowiązujący od 23.11.2022 r.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dostępu Użytkowniczek do Klubu PSC, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie Treści Cyfrowych w ramach Klubu PSC.
2. Operator informuje, że w ramach Klubu PSC wyłącznie udostępnia Treści Cyfrowe 
oraz świadczy Usługi Elektroniczne, jak również administruje Klubem PSC. Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.

§ 2.
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:
1) awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Klubu PSC, zawieszanie się Klubu PSC całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Klubu PSC lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Klubu PSC. W szczególności awarią może wystąpić w przypadku, gdy nie jest możliwe
nabycie lub przedłużenie Subskrypcji;
2) blokada konta Użytkowniczki — przez „blokadę konta Użytkowniczki” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkowniczce korzystania z Klubu PSC w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
3) czas reakcji — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;
4) dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5) Edycja — przez „Edycję” należy rozumieć wydanie Klubu PSC w określonym czasie, obejmujące co najmniej 5 (słownie: pięć) i nie więcej niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia rozpoczęcia danej Edycji. Wszystkie Edycje są oznaczane kolejnymi numerami porządkowymi;
6) Ekspertka/Ekspert — przez „Ekspertkę/Eksperta” należy rozumieć osobę zatrudnioną przez Operatora na potrzeby danej Edycji, w ramach której Ekspertka/Ekspert tworzy i udostępnia Użytkowniczkom określone Treści Cyfrowe;
7) funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Klubu PSC;
8) godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 08:00 do 16:00 w dni robocze;
9) Grupa Społecznościowa — przez „Grupę Społecznościową” należy rozumieć każdą grupę w mediach społecznościowych, która jest administrowana przez Operatora i udostępniana Użytkowniczkom w ramach Klubu PSC;
10) hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Klubu PSC;
11) Klub Pań Swojego Czasu (Klub PSC) — przez „Klub Pań Swojego Czasu (Klub PSC)” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „Klub PSC” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem https://klubpsc.pl/;
12) konto Użytkowniczki — przez „konto Użytkowniczki” należy rozumieć konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkowniczki w celu korzystania z Klubu PSC. Konto Użytkowniczki jest dostępne pod adresem https://panel.klubpsc.pl/wplogin.php;
13) login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkowniczki, pozwalające dokonać jej identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Klubu PSC. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkowniczkę;
14) Lista Osób Zainteresowanych — przez „Listę Osób Zainteresowanych” należy rozumieć możliwość zapisania się Użytkowniczki na newsletter związany z funkcjonowaniem Klubu PSC. Dzięki zapisowi na Listę Osób Zainteresowanych Użytkowniczka może otrzymywać informacje o rozpoczynających się Edycjach, rozpoczęciu okresu sprzedażowego Subskrypcji itp., jak również otrzymywać inne bonusy związane z zapisem na Listę Osób Zainteresowanych. W ramach Listy Osób Zainteresowanych Użytkowniczka nie będzie otrzymywać żadnych informacji
handlowych niezwiązanych z Klubem PSC;
15) naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Klubu PSC;
16) Przedłużenie Subskrypcji — przez „Przedłużenie Subskrypcji” należy rozumieć przedłużenie Subskrypcji o czas określony, po skorzystaniu z takiej funkcjonalności przez Użytkowniczkę (Przedłużenie Subskrypcji nie jest obligatoryjnie wymagane od Użytkowniczki przy korzystaniu z Klubu PSC);
17) Okres Sprzedażowy — przez „Okres Sprzedażowy” należy rozumieć czas, w którym Operator umożliwia nabycie Subskrypcji za pośrednictwem Sklepu; 18) Operator — przez „Operatora” należy rozumieć Tribi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie pod następującym adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000994847, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, i posługująca się numerem NIP: 6751771215, REGON 523257955, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł;
19) Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Operatorowi z tytułu umożliwienia Użytkowniczkom korzystania z Klubu PSC, w tym z tytułu Subskrypcji oraz świadczenia Usług Elektronicznych;
20) Otwarcie Klubu PSC — przez „Otwarcie Klubu PSC” należy rozumieć umożliwienie zakupu Subskrypcji przez Użytkowniczki poza zwykłym Okresem Sprzedażowym i przewidzianym harmonogramem Edycji, np. z okazji specjalnej, na potrzeby współpracy z Ekspertką/Ekspertem itp.;
21) Partnerka/Partner — przez „Partnerkę/Partnera” należy rozumieć przedsiębiorczynię/przedsiębiorcę, która(y) współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi na rzecz Użytkowniczek
pozyskanych przez Operatora w ramach Klubu PSC;
22) prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Klubu PSC;
23) Przedsiębiorczyni na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorczynię na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorczynię, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego;
24) reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi awarii lub błędu;
25) Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
26) Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć system teleinformatyczny należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem https://paniswojegoczasu.pl/sklep/;
27) Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkowniczkę;
28) Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkowniczki do Klubu PSC przez określony czas, 90 (słownie: dziewięćdziesiąt), 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) lub 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, według wyboru Użytkowniczki. Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu, na jaki została
wykupiona, o godzinie odpowiadającej godzinie zakupu Subskrypcji;
29) Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Klubu PSC, w tym także w Grupach Społecznościowych, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe
treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Klubu PSC;
30) Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora w związku z Klubem PSC, w szczególności takie usługi, jak:
a) tworzenie i prowadzenie konta Użytkowniczki;
b) wysyłka powiadomień dotyczących Klubu PSC;
c) tworzenie Listy Osób Zainteresowanych i zarządzanie nią;
d) wysyłka newslettera;
e) inne czynności przewidziane w ramach funkcjonalności Klubu PSC;
31) Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych przez Operatora na rzecz Użytkowniczki lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora na rzecz Użytkowniczki;
32) Uprawnienia Specjalne — przez „Uprawnienia Specjalne” należy rozumieć korzyści oferowane Użytkowniczkom przez Operatora z tytułu uczestnictwa w Klubie PSC;
33) Użytkowniczka — przez „Użytkowniczkę” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza korzystać z Klubu PSC. Użytkowniczka może zawrzeć Umowę z Operatorem we własnym imieniu lub korzystać z Klubu PSC z upoważnienia osoby trzeciej, zawierającej Umowę z Operatorem (np. Pracodawcy zatrudniającego
Użytkowniczkę). W przypadku, gdy Użytkowniczka korzysta z Klubu PSC z upoważnienia osoby trzeciej, postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkowniczki odnoszą się zarówno do osoby trzeciej zawierającej Umowę, jak i do Użytkowniczki
korzystającej osobiście z Klubu PSC;
34) usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Klubu PSC, które nie jest ani awarią, ani błędem;
35) Wizerunek — przez „Wizerunek” należy rozumieć fizykalne cechy Użytkowniczki, obejmujące między innymi jej twarz, sylwetkę, głos oraz pozwalające zidentyfikować ją pośród innych osób. Wizerunek może być utrwalony na jakimkolwiek nośniku materialnym i niematerialnym (np. cyfrowym), wyrażony w jakiejkolwiek formie i
zdatny do rozpowszechniania;
36) wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkowniczkom przez Operatora w zakresie korzystania z Klubu PSC, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;
37) zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane w Klubie PSC oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Klubu PSC.

§ 3.
Przedmiot Umowy
1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do dostarczania Użytkowniczce Treści Cyfrowych zamieszczonych w Klubie PSC lub świadczenia ustalonych Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowniczki, a Użytkowniczka zobowiązuje się do
korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat z tytułu Subskrypcji oraz Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym.
2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług Elektronicznych są zamieszczone bezpośrednio w Klubie PSC lub przekazywane Użytkowniczkom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością Opłat,
np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z wysokością Opłaty.
3. Uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowych jest zawsze odpłatne.

§ 4.
Czynności przed zawarciem Umowy
1. Przed zawarciem Umowy Użytkowniczka jest zobowiązana zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad dostarczania Treści Cyfrowych, świadczenia Usług Elektronicznych, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkowniczka dopełniła powyższych
wymagań.
2. Każda Użytkowniczka przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkowniczka, lub przy użyciu innych środków.
3. Użytkowniczka jest związana postanowieniami Regulaminu, jeżeli został jej udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
4. Jakiekolwiek informacje dotyczące Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do
zawarcia Umowy.
5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Klubu PSC konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkowniczkę — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych (nieodpłatnych) w ramach Klubu PSC.

§ 5.
Zawarcie Umowy przez nową Użytkowniczkę
1. W przypadku nowych Użytkowniczek nabycie Subskrypcji jest możliwe w Okresie Sprzedażowym wraz z rozpoczęciem danej Edycji — z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Użytkowniczka posiada możliwość zapisania się na Listę Osób Zainteresowanych przed rozpoczęciem danej Edycji oraz Okresu Sprzedażowego. W takim przypadku Użytkowniczka jest zobowiązana skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności
dostępnej w Klubie PSC. Po dokonaniu zapisu na Listę Osób Zainteresowanych Użytkowniczka otrzyma wiadomość e-mail z informacją o rozpoczęciu Okresu Sprzedażowego i możliwości nabycia Subskrypcji.3. Operator może w dowolnej chwili podjąć decyzję o Otwarciu Klubu PSC. W takiej sytuacji zamieści informację o planowanym Otwarciu Klubu PSC, wskazując termin, kiedy nastąpi rozpoczęcie sprzedaży Subskrypcji.

§ 6.
Zawarcie lub przedłużenie Umowy przez dotychczasową Użytkowniczkę

1. Użytkowniczka, która nabyła Subskrypcję, posiada możliwość jej samodzielnego przedłużenia w dowolnym momencie przed upływem okresu Subskrypcji, za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w ramach Klubu PSC. W przypadku, gdy
Użytkowniczka nie dokonała Przedłużenia Subskrypcji, Subskrypcja wygasa, a Użytkowniczka traci dostęp do Klubu PSC o godzinie odpowiadającej godzinie zakupu Subskrypcji.
2. Użytkowniczka, która wcześniej nabyła Subskrypcję i jednocześnie jest aktywną Użytkowniczką Klubu PSC, posiada możliwość jej przedłużenia o 90, 180 lub 365 dni.
3. W odniesieniu do dotychczasowych Użytkowniczek Operator może:
a) przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym okresie Subskrypcji;
b) przesyłać wiadomości e-mail z informacją o wygaśnięciu Subskrypcji;
c) zaoferować możliwość nabycia nowej Subskrypcji lub przedłużenia dotychczasowej poza Okresem Sprzedażowym i bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie nowej Edycji.

§ 7.
Zakup Subskrypcji
1. Zarówno w odniesieniu do nowych, jak i dotychczasowych Użytkowniczek zakup Subskrypcji następuje za pośrednictwem Sklepu.
2. Aby nabyć lub przedłużyć Subskrypcję, Użytkowniczka jest zobowiązana przejść na stronę Sklepu, dodać Subskrypcję do koszyka, uzupełnić swoje dane oraz dokonać zapłaty za Subskrypcję — w kwocie odpowiadającej wybranej Subskrypcji. Zakup Subskrypcji wymaga zaakceptowania regulaminu Sklepu oraz niniejszego Regulaminu, poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa.
3. Zawarcie Umowy dotyczącej Subskrypcji następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkowniczkę przycisku „Zamawiam i płacę”.4. Użytkowniczka otrzymuje dostęp do Klubu PSC po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Operatora. W przypadku, gdy Użytkowniczka nie uiściła zapłaty po dokonaniu zakupu Subskrypcji w terminie 4 (słownie: czterech) dni od dnia złożenia zamówienia na Subskrypcję, uznaje się, że Użytkowniczka zrezygnowała z korzystania z Klubu PSC, w związku z czym zawarta Umowa wygasa.

§ 8.
Charakter, przeznaczenie i rozwój Klubu PSC
1. Klub PSC został stworzony przede wszystkim w celu dostarczania Użytkowniczkom Treści Cyfrowych, które przyczynią się do ich rozwoju osobistego oraz lepszego zarządzania czasem.
2. Klub PSC umożliwia Użytkowniczkom między innymi:
a) zapoznanie się z ofertą dotyczącą Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych;
b) zawarcie Umowy w celu zakupu Subskrypcji;
c) korzystanie ze ścieżek eksperckich, webinarów, kursów, list i innych materiałów, które zostały opisane w materiałach promocyjnych na stronie Klubu pod adresem https://klubpsc.pl/;
d) posiadanie konta Użytkowniczki w celu korzystania z określonych funkcjonalności Klubu PSC;
e) zapisanie się do newslettera;
f) zapisanie się na Listę Osób Zainteresowanych;
g) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień, np. o rozpoczęciu Edycji, rozpoczęciu Okresu Sprzedażowego;
h) udział w Grupach Społecznościowych zarządzanych przez Operatora.
3. Klub PSC w żaden sposób nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
4. Operator dostarcza Klub PSC w modelu „as is” (“jak jest” czyli w takiej postaci, w jakiej jest on dostarczany Użytkowniczkom), co Użytkowniczka akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Klub PSC będzie w pełni odpowiadał wszystkim potrzebom Użytkowniczek, jak również nie zapewnia, że za pomocą Klubu PSC będzie możliwe
zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowniczki. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Treści Cyfrowe i świadczyć Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.
5. Z uwagi na to, że Klub PSC stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Klubu PSC oraz dostarczanie Treści Cyfrowych i świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
6. W ramach rozwoju Klubu PSC, zgodnie z ust. 5, Operator może w szczególności:
a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Klubu PSC;b) wprowadzić Klub PSC na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne.

§ 9.
Wymagania techniczne dotyczące Klubu PSC
1. Przed zawarciem Umowy Użytkowniczka jest zobowiązana sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Klubu PSC, o których mowa w ust. 2.
2. Do korzystania z Klubu PSC za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:
a) posiadanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;
b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;
c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
d) posiadanie oprogramowania Zoom.
3. Do korzystania z Klubu PSC za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:
a) posiadanie urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android lub iOS, w wersji nie starszej niż 2 lata;
b) posiadanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;
c) posiadanie stałego dostępu do Internetu;
d) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
e) posiadanie oprogramowania Zoom.
4. Na potrzeby korzystania z Treści Cyfrowych, które będą udostępniane za pomocą mediów społecznościowych, w szczególności Grup Społecznościowych (np. webinarów prowadzonych w serwisie Facebook), Użytkowniczka powinna posiadać aktywne konto użytkowniczki w medium społecznościowym, które jest wykorzystywane do przekazywania Treści Cyfrowych. Posiadanie konta nie jest obligatoryjne dla zawarcia i wykonania Umowy, jednakże Użytkowniczka powinna mieć świadomość, że jeżeli Użytkowniczka nie będzie posiadała aktywnego konta użytkowniczki w medium społecznościowym, nie będzie mogła korzystać z części Treści Cyfrowych, tj. Treści Cyfrowych udostępnianych za pomocą mediów
społecznościowych.
5. Jeżeli na potrzeby korzystania z Klubu PSC (lub jego poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkowniczkę dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Operator poinformuje o tym Użytkowniczkę przed rozpoczęciem korzystania z Klubu PSC, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Klubu PSC.

§ 10.
Podstawowe zasady korzystania z Klubu PSC
1. Każda Użytkowniczka jest odpowiedzialna za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Klubu PSC oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług Elektronicznych, w tym blokadą konta Użytkowniczki.
3. W przypadku, gdy Użytkowniczka stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia
może dokonać blokady konta Użytkowniczki. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Klubu PSC będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkowniczkę i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.
4. Użytkowniczka, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkowniczki, nie może korzystać z Klubu PSC, a także Usług Elektronicznych:
a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez inne Użytkowniczki;
b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
5. Użytkowniczka nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowniczek.6. Użytkowniczka nie może podejmować działań mających na celu obejście zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, przede wszystkim w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych bez konieczności wnoszenia Opłat.

§ 11.
Bezpieczeństwo i zagrożenia
1. Operator świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych.
2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każda Użytkowniczka powinna posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkowniczki; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkowniczki przy użyciu narzędzi hackerskich.4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkowniczka powinna stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

§ 12.
Konto Użytkowniczki
1. Aby korzystać z Klubu PSC, Użytkowniczka musi posiadać aktywne konto Użytkowniczki w ramach Klubu
PSC. Konto Użytkowniczki jest zakładane przez Operatora po dokonaniu zakupu Subskrypcji przez Użytkowniczkę, najpóźniej w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od chwili opłacenia Subskrypcji. Konto Użytkowniczki pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych w Klubie PSC.
2. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkowniczki oraz przesyła
potwierdzenie utworzenia konta Użytkowniczki na podany adres e-mail.
3. Korzystanie z Klubu PSC nie jest możliwe za pomocą konta należącego do Użytkowniczki w ramach innych
systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google) — z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli Użytkowniczka zamierza brać aktywny udział w Grupach Społecznościowych dedykowanych
Użytkowniczkom, wówczas Użytkowniczka powinna założyć i posiadać konto w odpowiednim serwisie społecznościowym. Korzystanie z konta w serwisie społecznościowym następuje na zasadach przewidzianych w
regulaminach serwisów społecznościowych. Aby uzyskać dostęp do Grupy Społecznościowej, Użytkowniczka powinna wysłać prośbę o dołączenie za pomocą odpowiedniej funkcjonalności oraz wskazać adres email,
z którego została zakupiona Subskrypcja.
5. Klub PSC jest przeznaczony wyłącznie dla osób mających powyżej 16 lat. W przypadku założenia konta Użytkowniczki przez osobę mającą mniej niż 16 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Klubu PSC przez taką Użytkowniczkę odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
6. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkowniczka ukończyła co najmniej 16 lat. W tym celu
Użytkowniczka jest zobowiązana przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 16 lat.
7. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkowniczki w przypadku:
a) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkowniczki lub prawdziwości podanych przez nią danych;
b) stwierdzenia przez Operatora, że Użytkowniczka ma poniżej 16 lat;
c) ponownej rejestracji tej samej Użytkowniczki po usunięciu jej konta Użytkowniczki przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkowniczki nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu)
miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.8. Po utworzeniu konta Użytkowniczki Użytkowniczka otrzymuje dostęp do Klubu PSC.

§ 13.
Blokada konta Użytkowniczki lub usunięcie konta Użytkowniczki
1. Jeżeli Użytkowniczka korzysta z Klubu PSC niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
a) dokonać blokady konta Użytkowniczki, na czas określony lub nieokreślony;
b) trwale usunąć konto Użytkowniczki; w zależności od okoliczności danej sprawy.
2. Blokada konta Użytkowniczki może nastąpić w sytuacji, gdy:
a) istnieje podejrzenie, że Użytkowniczka nie ukończyła 16 lat i jednocześnie nie dostarczyła dowodu ukończenia 16 lat;
b) Użytkowniczka podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
c) Użytkowniczka naruszyła postanowienia § 10;
d) Użytkowniczka narusza zasady korzystania z Klubu PSC, o których mowa w § 17;
e) Użytkowniczka korzysta z funkcjonalności oraz Treści Cyfrowych niezgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszając prawa własności intelektualnej przysługujące Operatorowi lub osobom trzecim;
f) Użytkowniczka próbuje uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych lub odpłatnych Usług Elektronicznych podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
g) Użytkowniczka uczestniczy w Grupach Społecznościowych z naruszeniem zasad przewidzianych w Regulaminie lub regulaminie Grupy Społecznościowej.
3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkowniczki także w przypadku blokady konta Użytkowniczki trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni albo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, w szczególności po wygaśnięciu
Subskrypcji.
4. Zastosowanie blokady konta Użytkowniczki lub trwałe usunięcie konta Użytkowniczki z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkowniczce złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkowniczce złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkowniczki, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkowniczki może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej etc.).
6. W czasie blokady konta Użytkowniczki Użytkowniczka nie może:
a) korzystać z Treści Cyfrowych dostępnych w Klubie PSC;
b) korzystać z Usług Elektronicznych wymagających aktywnego konta Użytkowniczki;
c) korzystać z Uprawnień Specjalnych;
d) założyć nowego konta Użytkowniczki poprzez zakup nowej Subskrypcji;
e) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkowniczki;
f) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkowniczki.
7. Cofnięcie blokady konta Użytkowniczki po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkowniczka złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkowniczki. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkowniczkę dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkowniczki jest skuteczne usunięcie przez Użytkowniczkę skutków tych naruszeń.
8. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkowniczka, Operator jest uprawniony do natychmiastowego
zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkowniczki, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkowniczki oraz usunięcie treści
zamieszczonych przez Użytkowniczkę.
9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkowniczkę o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkowniczki Operator nie ponosi wobec Użytkowniczki odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.
10. Użytkowniczka może w każdej chwili zażądać usunięcia konta Użytkowniczki, przesyłając Operatorowi odpowiednie żądanie z tym związane. Usunięcia konta Użytkowniczki nie powoduje automatycznego usunięcia danych powiązanych z kontem Użytkowniczki ani historii korzystania z Klubu PSC z użyciem konta Użytkowniczki.11. W przypadku, gdy Operator pozostawał w gotowości do wykonania Umowy, w tym dostarczania Treści Cyfrowych i świadczenia Usług Elektronicznych, a Użytkowniczka nie chce lub nie może korzystać z tych Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych z przyczyn leżących po jej stronie (np. na skutek blokady konta Użytkowniczki w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie), Użytkowniczce nie przysługuje zwrot Opłat za dokonaną Subskrypcję.

§ 14.
Prace serwisowe i konserwacyjne
1. Operator zapewnia dostęp do Klubu PSC przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w
tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Klubu PSC może ulec ograniczeniu w przypadku:
a) awarii lub błędów;
b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Klubu PSC;
e) innych okoliczności, niezależnych od Operatora.
2. Operator będzie informował Użytkowniczki z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

§ 15.
Wsparcie techniczne
1. Operator zapewnia Użytkowniczce wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Klubu PSC — w rozsądnych granicach.
2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkowniczki, w szczególności w jej miejscu zamieszkania lub na jej urządzeniach.
3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.
4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkowniczka jest zobowiązana zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Przewodnik po Klubie” dostępnej pod adresem https://panel.klubpsc.pl/sub/przewodnik-po-klubie/ lub zakładce spełniającej podobną funkcję.5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkowniczka powinna przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pytania@paniswojegoczasu.pl.

§ 16.
Procedura zgłoszeń Użytkowniczki i ich rozpatrywania
1. Zgłoszenia dotyczące:
a) awarii;
b) błędów;
mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pytania@paniswojegoczasu.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Klubu PSC (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
2. Operator po otrzymaniu zgłoszenia w pierwszej kolejności weryfikuje, czy zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Klubu PSC, tj. Użytkowniczki (poprzez sprawdzenie w systemie teleinformatycznym Klubu PSC). Operator na potrzeby weryfikacji może poprosić Użytkowniczkę o podanie dodatkowych danych, np. w postaci adresu e-mail, który Użytkowniczka podała przy nabywaniu lub przedłużaniu Subskrypcji. Jeżeli okaże się, że zgłoszenie pochodzi od osoby nieuprawnionej do korzystania z Klubu PSC, Operator odmawia jego rozpatrzenia.
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
4. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności,
polegających w szczególności na:
a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkowniczki jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
d) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkowniczki.
5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkowniczce informację o planowanych działaniach.
6. W przypadku wystąpienia awarii lub błędu przyjmuje się, że czas reakcji wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia, przy czym czas reakcji jest liczony w dniach roboczych i godzinach roboczych.
7. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych, konto Użytkowniczki oraz uprawnienia Użytkowniczki, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
8. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkowniczkę.
9. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny pytania@paniswojegoczasu.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Klubu PSC (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).10. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Klubu PSC wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkowniczki, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Klubu PSC i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

§ 17.
Ogólne zasady dotyczące korzystania z Klubu PSC
1. Operator jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Treści Cyfrowe w ramach Klubu PSC z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem platform internetowych.
2. Każda Użytkowniczka jest zobowiązana korzystać z Klubu PSC zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Operatora, Ekspertek/Ekspertów, innych Użytkowniczek oraz osób trzecich.
3. Użytkowniczka korzystająca z Klubu PSC jest zobowiązana:
a) wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny oraz wyważony;
b) odnosić z szacunkiem do innych osób, w szczególności Ekspertek/Ekspertów, innych osób zatrudnianych przez Operatora, innych Użytkowniczek;
c) zapoznawać się z informacjami i ogłoszeniami na temat zasad funkcjonowania Klubu PSC, które są publikowane lub przesyłane przez Operatora, w szczególności informacjami i ogłoszeniami przekazywanymi na adres e-mail podany przy rejestracji;
d) informować Operatora bezpośrednio o wszelkich zastrzeżeniach i uwagach co do funkcjonowania Klubu PSC na adres mailowy pytania@paniswojegoczasu.pl, w ramach próby polubownego załatwienia sporu. W przypadku zastrzeżeń i uwag
dotyczących Klubu PSC Użytkowniczka powinna unikać angażowania osób trzecich w spór z Operatorem przed podjęciem kontaktu z Operatorem, w szczególności poprzez komentarze na forach lub w mediach społecznościowych;
e) informować Operatora bezpośrednio o wszelkich niepokojących zachowaniach innych Użytkowniczek w stosunku do Użytkowniczki w celu podjęcia interwencji przez Operatora (o ile taka interwencja będzie wskazana);f) korzystać z Treści Cyfrowych zgodnie z Regulaminem, w związku z czym Użytkowniczka nie może w szczególności kopiować, powielać, przesyłać lub w inny sposób eksploatować Treści Cyfrowych niezgodnie z Regulaminem.

§ 18.
Treści Cyfrowe
1. Na potrzeby danej Edycji Operator, przy pomocy osób przez siebie zatrudnionych, w tym Ekspertek/Ekspertów, przygotowuje Treści Cyfrowe, które będą dostępne w Klubie PSC podczas tej Edycji. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych na potrzeby Edycji decyduje Operator w porozumieniu z osobami
przez siebie zatrudnionymi, w tym Ekspertkami/Ekspertami. Treści Cyfrowe mogą być grupowane w tzw. ścieżki, które łączą Treści Cyfrowe dotyczące podobnej problematyki.
2. Na początku każdej Edycji Operator przekaże Użytkowniczkom informacje o Treściach Cyfrowych, które będą publikowane w ramach Edycji. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe nie będą dostępne od razu przy uruchomieniu Edycji, lecz będą pojawiać się sukcesywnie w trakcie trwania Edycji, Operator przekaże Użytkowniczkom harmonogram dodawania Treści Cyfrowych.
3. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale Ekspertki/Eksperta. W takim przypadku Użytkowniczka powinna wziąć udział w wydarzeniu osobiście, w terminie określonym przez Ekspertkę/Eksperta i podanym Użytkowniczce z wyprzedzeniem co najmniej 14 (słownie: czternastu) dni. Gdy wydarzenie zostanie utrwalone w formie nagrania, Użytkowniczka będzie posiadać możliwość zapoznania się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, jednakże
powinna mieć świadomość, że nie dotyczy to wszystkich wydarzeń. Udział Użytkowniczki w każdym wydarzeniu jest dobrowolny.
4. Po uzyskaniu dostępu do Klubu PSC Użytkowniczka może uzyskać dostęp także do Treści Cyfrowych, które pochodzą z poprzednich Edycji, o ile Operator podjął decyzję o przedłużeniu publikacji Treści Cyfrowych pochodzących z poprzednich Edycji. W żadnym wypadku Operator nie ma obowiązku udostępniania wszelkich archiwalnych Treści Cyfrowych, w tym na żądanie Użytkowniczki.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Treści Cyfrowe w każdym przypadku są zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:
a) aktualność poruszanych treści;
b) czas, na jaki Ekspertka/Ekspert tworząca(y) daną Treść Cyfrową udzielił(a) Operatorowi licencji;
c) popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowniczek;
d) opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).
6. Treści Cyfrowe będą usuwane z Klubu PSC na poniższych zasadach:
a) przed rozpoczęciem każdej Edycji Operator będzie informować Użytkowniczki, które Treści Cyfrowe będą dostępne po raz ostatni na Platformie (zostaną usunięte wraz z zakończeniem Edycji);
b) na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed ostatnim dniem Edycji Operator zamieści komunikat przypominający o zakończeniu dostępności danej Treści Cyfrowej wraz z końcem Edycji;
Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Cyfrowej w trakcie trwania Edycji, jednakże takie usunięcie nastąpi tylko w wyjątkowych okolicznościach:
– w przypadku, gdy dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, Operator ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn.
zm.);
– w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których Operator nie przewidywał przy rozpoczęciu danej Edycji (np. naruszenia umowy o współpracy przez Eksperta/Ekspertkę zatrudnionego(ą) do tworzenia Treści Cyfrowych), Sprzedawca
powiadomi Użytkowniczki o planowanym usunięciu danej Treści Cyfrowej najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem usunięcia tej Treści Cyfrowej z Klubu PSC.
7. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkowniczek oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Użytkowniczki.
8. Treści Cyfrowe uważa się za dostarczone Użytkowniczce z chwilą pierwszego zalogowania w Klubie PSC.
9. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkowniczka może się z nimi zapoznać w ramach przeglądarki lub używanego urządzenia mobilnego, jak również ma prawo je pobrać na swój nośnik (o ile dana Treść Cyfrowa została oznaczona jako możliwa do pobrania przez Użytkowniczkę). Operator nie wprowadza limitu pobrań TreściCyfrowych.

§ 19.
Grupy Społecznościowe
1. W ramach Klubu PSC Operator oferuje Użytkowniczkom możliwość dołączania do Grup Społecznościowych w mediach społecznościowych — zgodnie z informacjami przekazanymi przez Operatora. Operator we własnym zakresie decyduje o rodzaju mediów społecznościowych, jakie będą wykorzystywane do tworzenia Grup Społecznościowych. Operator nie ma obowiązku tworzenia Grup Społecznościowych na żądanie Użytkowniczek, jednak może uwzględnić ich wnioski w tym zakresie.
2. Aby dołączyć do Grupy Społecznościowej, Użytkowniczka musi wysłać prośbę o udział w Grupie Społecznościowej, za pomocą funkcjonalności medium społecznościowego. Termin na rozpatrzenie prośby o dołączenie do Grupy Społecznościowej wynosi 7 (słownie: siedem) dni od dnia wysłania prośby przez Użytkowniczkę. Operator nie jest zobowiązany i uprawniony do automatycznego dodawania Użytkowniczek do Grup Społecznościowych po zakupie lub przedłużeniu Subskrypcji.
3. Użytkowniczka może dołączyć do Grupy Społecznościowej, używając tylko jednego konta w medium społecznościowym, w którym Grupa Społecznościowa została utworzona. Przy wysyłaniu prośby o udział w Grupie Społecznościowym Użytkowniczka jest zobowiązana wskazać adres e-mail, który został podany przez Użytkowniczkę w trakcie nabywania lub przedłużania Subskrypcji.
4. Zasady udziału Użytkowniczki w Grupie Społecznościowej określa regulamin medium społecznościowego, w którym została utworzona Grupa Społecznościowa. Operator może również określić własny, odrębny regulamin dotyczący udziału Użytkowniczek w Grupie Społecznościowej (o ile medium społecznościowe oferuje taką możliwość).
Jeżeli z odrębnego regulaminu Grupy Społecznościowej nie wynika inaczej, na potrzeby udziału w Grupie Społecznościowej Użytkowniczka jest zobowiązana:
a) przestrzegać zasad dotyczących udziału w Grupie Społecznościowej;
b) korzystać z Grupy Społecznościowej zgodnie z jej celem i przeznaczeniem;
c) odnosić się z szacunkiem do innych Użytkowniczek, Ekspertek/Ekspertów i innych osób zatrudnianych przez Operatora;
d) nie prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, promocyjnej lub w inny sposób komercyjnej bez uprzedniej zgody Operatora.
5. Jeżeli Użytkowniczka chce dołączyć do Grupy Społecznościowej lub korzysta z Grupy Społecznościowej niezgodnie z Regulaminem lub odrębnymi regulaminami, Operator ma prawo odmówić dostępu do Grupy Społecznościowej, zawiesić lub wyłączyć Użytkowniczce dostęp do Grupy Społecznościowej, jak również ograniczyć dostępne funkcje, używając opcji dostępnych w danym medium społecznościowym. Po zastosowaniu przez Operatora środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, Operator umożliwi Użytkowniczce złożenie wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji. W celu złożenia wyjaśnień Użytkowniczka może skontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail pytania@paniswojegoczasu.pl, ponadto Operator z własnej inicjatywy może skontaktować się z Użytkowniczką za pośrednictwem wiadomości email. Jeżeli wyjaśnienia Użytkowniczki okażą się wystarczające oraz ewentualnie Użytkowniczka usunie naruszenia, które spowodowały wprowadzenie środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, Operator może przywrócić Użytkowniczce pełny dostęp do Grupy Społecznościowej.
6. Użytkowniczka ma prawo w każdej chwili opuścić Grupę Społecznościową z własnej inicjatywy i bez negatywnych konsekwencji w zakresie udziału w Klubie PSC.7. W przypadku, gdy Operator postanowi o likwidacji, zawieszeniu lub zarchiwizowaniu danej Grupy Społecznościowej, poinformuje o tym Użytkowniczki z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 (słownie: siedem) dni. Po tym upływie ustalonego terminu Operator jest uprawniony do usunięcia Grupy Społecznościowej, w tym również skasowania wszelkich treści, jakie były zamieszczane w Grupie Społecznościowej.

§ 20.
Uprawnienia Specjalne i akcje specjalne
1. Jeżeli przewidują to cele biznesowe Operatora, Operator może podjąć decyzję o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych, które mogą uprawniać Użytkowniczki do uzyskiwania określonych korzyści w ramach działalności Operatora. Decyzja o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych należy wyłącznie do Operatora.
2. Uprawnienie Specjalne mogą przykładowo obejmować:
a) zniżki i rabaty na zakup produktów Operatora albo darmową wysyłkę produktów Operatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku zakupu produktów na kwotę wyższą niż 100 zł brutto) – wskazane Uprawnienia Specjalne nie podlegają łączeniu;
b) zniżki i rabaty na zakup produktów lub usług Ekspertek/Ekspertek lub Partnerów;
c) pierwszeństwo w nabywaniu wprowadzanych przez Operatora do sprzedaży fizycznych produktów pod marką Pani Swojego Czasu w sklepie internetowym Operatora;
d) możliwość nabywania produktów przeznaczonych wyłącznie dla Użytkowniczek, które wykupiły Subskrypcję;
e) przedłużenie Subskrypcji po takiej cenie, w jakiej nastąpił pierwotny zakup Subskrypcji. Powyższa lista Uprawnień Specjalnych nie ma charakteru zamkniętego, w związku z czym Operator może przyznawać także inne Uprawnienia Specjalne.
3. Uprawnienia Specjalne w żadnym przypadku nie obejmują:
a) pierwszeństwa w nabywaniu produktów w sklepach stacjonarnych Operatora;
b) pierwszeństwa w nabywaniu produktów elektronicznych w sklepie internetowym Operatora;
c) pierwszeństwa w nabywaniu produktów wprowadzanych do sklepu internetowego Operatora ponownie, w ramach nowych nakładów/dodruków;
d) pierwszeństwa w nabywaniu produktów innych producentów, dystrybuowanych za pośrednictwem sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych Operatora;
e) pierwszeństwa w udziale w wydarzeniach odbywających się “na żywo”, chyba że Operator w drodze wyjątku postanowi inaczej, o czym poinformuje Użytkowniczki z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Uprawnienia Specjalne mogą być przyznawane na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również adresowane do wszystkich albo wybranych Użytkowniczek.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, po podjęciu decyzji o przyznawaniu Uprawnień Specjalnych Operator przekaże Użytkowniczkom informacje na temat zasad przyznawania Uprawnień Specjalnych, w tym o czasie ich przyznawania, kryteriach, jakie należy spełnić, rodzajach Uprawnień Specjalnych. Operator na potrzeby przyznawania Uprawnień Specjalnych może ustalić odrębny regulamin Uprawnień Specjalnych: w takiej sytuacji warunkiem korzystania z Uprawnień Specjalnych jest akceptacja tego odrębnego regulaminu.
6. Korzystanie z Uprawnień Specjalnych jest dobrowolne.
7. Operator w ramach Klubu PSC może organizować akcje specjalne, które będą obejmować także inne działania promocyjne i marketingowe dedykowane Użytkowniczkom. Akcje specjalne mogą być organizowane samodzielnie przez Operatora lub we współpracy z Partnerami. Zasady przeprowadzania akcji specjalnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji specjalnej.
8. Jeżeli Operator zgodnie z Regulaminem umożliwił Użytkowniczce skorzystanie z Uprawnień Specjalnych (np. poprzez przekazanie informacji o zasadach korzystania z Uprawnień Specjalnych, przesłanie kodu zniżkowego na adres e-mail Użytkowniczki itp..), a jednocześnie Użytkowniczka nie skorzystała z tych Uprawnień Specjalnych z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki (np. w wyniku nielogowania się przez Użytkowniczkę do Klubu PSC, nieodczytanie poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowanie wiadomości e-mail Operatora jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Użytkowniczki itp..), Użytkowniczce nie przysługują roszczenia związane z Uprawnieniami Specjalnymi, w szczególności nie przysługuje prawo do realizacji Uprawnień Specjalnych w późniejszym terminie lub z naruszeniem innych warunków przyznawania Uprawnień Specjalnych.

§ 21.
Opłaty za korzystanie z Klubu PSC
1. W przypadku korzystania z odpłatnych Usług Elektronicznych lub Subskrypcji Użytkowniczka jest zobowiązana uiszczać Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Operatora.
2. Kwoty podawane w ramach Klubu PSC oraz Sklepu są kwotami brutto.
3. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do świadczenia Usług Elektronicznych lub dostarczenia Treści Cyfrowych w ramach Subskrypcji, a Użytkowniczka nie korzysta z Usług Elektronicznych lub Subskrypcji z przyczyn leżących po jej
stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkowniczki. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowniczek będących konsumentkami lub PNPK.

§ 22.
Dokonywanie płatności
1. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry — przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, na jaki Subskrypcja
została zamówiona.
2. W przypadku zakupu pierwszej Subskrypcji lub niezachowania ciągłości poprzedniej Subskrypcji, na potrzeby uzyskania dostępu do Klubu PSC Użytkowniczka jest zobowiązana wnieść Opłatę za Subskrypcję najpóźniej w terminie 4 (słownie:
czterech) dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli w tym czasie Użytkowniczka nie dokona zapłaty, Operator nie przyznaje
Użytkowniczce dostępu do Klubu PSC i uznaje, że Użytkowniczka zrezygnowała ze Subskrypcji. W przypadku
kolejnych okresów rozliczeniowych, które mogą wynosić 90, 180 lub 365 dni, Użytkowniczka jest zobowiązana wnieść Opłatę za Subskrypcję najpóźniej do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, za który Subskrypcja została opłacona. Jeżeli Użytkowniczka w terminie nie uiści Opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe, Operator blokuje Użytkowniczce dostęp do
Klubu PSC.
3. Uiszczenie Opłat jest możliwe za pomocą metod płatności wskazanych w Klubie PSC, w szczególności poprzez:
a) dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy;
b) dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora szybkich płatności (PayU, PayPal);
c) dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.
4. Jeżeli termin uiszczenia Opłaty nie został określony wprost w Regulaminie lub w informacjach dostępnych w Klubie PSC,
uznaje się, że Użytkowniczka jest zobowiązana uiścić Opłatę najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w
którym miało miejsce zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty (np. zawarcie Umowy dotyczącej odpłatnej Usługi
Elektronicznej).
5. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
6. Na życzenie Użytkowniczki Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkowniczka jest zobowiązana przekazać
Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w trakcie dokonywania zakupu Subskrypcji. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na
adres e-mail wskazany przez Użytkowniczkę. W związku z tym Użytkowniczka upoważnia Operatora do przesyłania faktur
VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkowniczkę adres
elektroniczny.
7. Użytkowniczka upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jej podpisu.
8. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy
użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

§ 23.
Pozostałe prawa i obowiązki Operatora
1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:
a) zapewniać dostęp do Klubu PSC i dostarczać Treści Cyfrowe, jak również świadczyć Usługi Elektroniczne na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
b) informować Użytkowniczkę o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Klubu PSC;
c) udzielać Użytkowniczkom informacji dotyczących korzystania z Klubu PSC, w tym dotyczących funkcjonowania Klubu PSC;
d) zapewnić dostęp do konta Użytkowniczki i związanych z nim funkcjonalności;
e) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Klubu PSC przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;
f) obsługiwać Użytkowniczki w dniach i godzinach roboczych.
2. Operator ma prawo do:
a) informowania Użytkowniczek, drogą elektroniczną, o aktualnościach lub zmianach związanych z Klubem PSC lub
pozostałą działalnością prowadzoną przez Operatora;
b) pytania Użytkowniczek o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Klubu PSC. Opinie mogą być
zbierane w formie pytań lub ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowniczek, jeżeli będą wymagane.

§ 24.
Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowniczek
1. W ramach Umowy Użytkowniczka zobowiązuje się:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu;
b) regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
c) korzystać z Klubu PSC zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalności;
d) korzystać z Klubu PSC zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia
społecznego;
e) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
f) współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
g) udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
h) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Klubu PSC.
2. Użytkowniczka ma prawo do:
a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć udzieloną zgodę w każdym czasie);
b) korzystania z Klubu PSC zgodnie z Regulaminem;
c) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji;d) rezygnacji w dowolnym momencie z uczestnictwa w Grupach Społecznościowych.

§ 25.
Odpowiedzialność Operatora
1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkowniczkę w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Treści Cyfrowych do celu założonego przez Użytkowniczkę;
b) skutki blokady konta Użytkowniczki;
c) brak dostępu do Klubu PSC z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki (np. na skutek podania przez Użytkowniczkę nieprawidłowego adresu e-mail);
d) skutki nieuprawnionej ingerencji w Klub PSC przez Użytkowniczkę lub osoby trzecie;
e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
f) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
g) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
h) działania i zaniechania operatorów płatności;
i) działania i zaniechania Partnerów;
j) skutki opóźnienia we wnoszeniu Opłat przez Użytkowniczkę;
k) niezastosowanie się przez Użytkowniczkę do wskazówek i zaleceń Operatora;
l) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
m) skutki korzystania z Klubu PSC z naruszeniem przepisów prawa;
n) skutki nieprzestrzegania przez Użytkowniczki postanowień Regulaminu;
o) skutki siły wyższej.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług etc.
4. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowniczki z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do równowartości Opłat wniesionych przez Użytkowniczkę, ale nie więcej niż równowartości Opłat za 365 dni korzystania z Subskrypcji, a w przypadku nieotrzymania przez Operatora Opłaty — do kwoty 3000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100).
5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialności Operatora nie
można ograniczyć lub wyłączyć, w szczególności szkody wyrządzonej umyślnie Użytkowniczce przez Operatora.
6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowniczek będących konsumentkami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora z tego tytułu nie dotyczą konsumentów lub PNPK.

§ 26.
Odpowiedzialność Użytkowniczki
1. Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza
wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
2. Użytkowniczka w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
a) korzystanie z Klubu PSC niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie go do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Klubu PSC, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Klubu PSC;
d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;
e) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
f) brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
g) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Klubu PSC.
3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Klubu PSC przez Użytkowniczkę, Użytkowniczka zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowniczek będących konsumentkami lub PNPK.

§ 27.
Czas trwania Umowy
1. Umowa dotycząca nieodpłatnych Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa dotycząca Subskrypcji zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Subskrypcji, za jaki Subskrypcja
została opłacona. W każdym przypadku jest to 90, 180 lub 365 dni. Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej
bytu prawnego lub zakończenia likwidacji.
3. W każdym przypadku zawarcia Umowy dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat na rzecz Operatora przez Użytkowniczkę.

§ 28.
Rozwiązanie Umowy
1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w
przypadku:
a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w
szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
b) utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać
Umowę na dotychczasowym poziomie;
c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
d) zamknięcia Klubu PSC.
2. W sytuacjach, o których mowa w § 26 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkowniczki do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie
krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkowniczki Użytkowniczce nie
przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot Opłat.
Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowniczek będących konsumentkami lub PNPK.
4. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony Użytkowniczka może rozwiązać Umowę z Operatorem w
każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług Elektronicznych (np. poprzez usunięcie konta Użytkowniczki, wypisanie się z Listy Osób Zainteresowanych, rezygnację z newslettera itp.).

§ 29.
Odstąpienie od Umowy przez Użytkowniczkę będącą konsumentką lub PNPK
1. Użytkowniczka będąca konsumentką lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkowniczka powinna przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkowniczce nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
a) o świadczenie Usług Elektronicznych, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkowniczki, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkowniczki przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu jej o
utracie prawa odstąpienia od Umowy. Treści Cyfrowe uznaje się za dostarczone z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkowniczki do Klubu PSC.
3. Użytkowniczce nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2. Funkcjonowanie Klubu PSC opiera się na dostarczaniu Użytkowniczkom Treści Cyfrowych. W związku z tym Użytkowniczka powinna mieć świadomość, że rozpoczynając korzystanie z Klubu PSC przed upływem 14 dni (słownie: czternastu) dni od dnia dokonania zakupu Subskrypcji nie będzie mogła odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i utraci prawo do zwrotu Opłaty, ponieważ jest to rodzaj Umowy, w stosunku do której
prawo odstąpienia bez podania przyczyn może nie przysługiwać.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkowniczka jest zwolniona z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od
Umowy.
5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkowniczce dokonane przez nią płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyła Użytkowniczka, chyba że Użytkowniczka zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.

§ 30.
Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkowniczka może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny pytania@paniswojegoczasu.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkowniczki;
b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.);
c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem.
4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 31.
Polubowne rozwiązywanie sporów
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkowniczkę będącą konsumentką z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Użytkowniczka będąca konsumentką posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu
procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;d) korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 32.
Prawa własności intelektualnej
1. Klub PSC oraz wszystkie materiały dostępne w Klubie PSC, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych etc., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Operatora lub osoby
zatrudnione przez Operatora mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkowniczka
zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej
przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkowniczce licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Klubu PSC. Dokonanie Opłaty za pojedynczą Subskrypcję oznacza udzielenie licencji na korzystanie z Treści Cyfrowych na rzecz 1 Użytkowniczki. W przypadku, gdy Użytkowniczka ma korzystać z Klubu PSC w ramach upoważnienia osoby trzeciej, zawierającej Umowę z Operatorem (np. Pracodawcy zatrudniającego Użytkowniczkę), osoba trzecia powinna zakupić tyle Subskrypcji, ile Użytkowniczek upoważnionych do
korzystania z Treści Cyfrowych.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania z Klubu PSC, na terytorium, gdzie Użytkowniczka ma miejsce zamieszkania.
4. Użytkowniczka nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
5. Użytkowniczka nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkowniczce bez zgody Operatora:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
c) stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
d) tworzenia oprogramowania podobnego do Klubu PSC, które mogłoby stanowić opracowania Klubu PSC;
e) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
f) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
g) wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Operatora;
h) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkowniczkę dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Klubu PSC. Licencja wygasa wraz z zakończeniem dostępu do Klubu PSC, niezależnie od
trybu, w jakim to nastąpi. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkowniczkę, po zakończeniu dostępu do Klubu PSC Użytkowniczka może korzystać z tych Treści Cyfrowych na
zasadach dozwolonego użytku.
8. Użytkowniczka zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności Ekspertek/Ekspertów i zewnętrznych dostawców.
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkowniczka powinna niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
10. W odniesieniu do utworów, które mogą być tworzone lub wykorzystywane przez Użytkowniczkę w ramach Klubu PSC (np. w Grupach Społecznościowych) Użytkowniczka udziela Operatorowi niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych utworów w działalności prowadzonej przez Operatora. W ramach udzielonej licencji
Operator jest uprawniony do korzystania z utworów na wszelkich polach eksploatacji, jakie okażą się niezbędne do realizacji celów Operatora. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony, bez ograniczeńterytorialnych. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania Ekspertek/Ekspertów i podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkowniczkę następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkowniczce nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.

§ 33.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowniczek jest Operator.
2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://tribi.pl/cookies.
3. Użytkowniczka, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązana zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
4. Jeżeli Użytkowniczka korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
5. W przypadku, gdy:
a) Użytkowniczka nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
b) Użytkowniczka bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkowniczka może zostać zobowiązana do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa.

§ 34.
Eksploatacja Wizerunku
1. W sytuacji, gdy jakiekolwiek materiały stworzone lub wykorzystywane przez Operatora lub Ekspertkę/Eksperta w związku z Klubem PSC będą zawierały Wizerunek Uczestniczki (np. pytań i komentarzy Uczestniczki, zawierających zdjęcie oraz imię i nazwisko Uczestniczki, wyświetlanych przez Eksperta/Ekspertkę podczas webinaru na żywo, którego zapis dostępny jest później w Klubie PSC), Uczestniczka zezwala Operatorowi na korzystanie i rozpowszechnianie jej Wizerunku — na
zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. Prawo do korzystania z Wizerunku i rozpowszechniania go dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Wizerunek zostanie utrwalony na zdjęciach, filmach lub nagraniach stworzonych w związku z wydarzeniami przewidzianymi w ramach Klubu PSC (np. podczas webinarów). Przed utrwaleniem Wizerunku przez Operatora lub Eksperta/Ekspertkę Użytkowniczka zostanie poinformowana, że jej Wizerunek może zostać utrwalony. Jeżeli podczas wydarzeń dziejących się na żywo oraz nagrywanych (o czym Użytkowniczka została
wcześniej uprzedzona) Użytkowniczka korzysta z kamery lub mikrofonu, przyjmuje się, że nie wyraziła sprzeciwu wobec eksploatacji jej Wizerunku.
2. Operator, w związku z eksploatacją wizerunku Użytkowniczki, jest w szczególności uprawniony do:
a) utrwalania Wizerunku dowolną techniką i na dowolnym nośniku;
b) zwielokrotniania Wizerunku dowolną techniką i na dowolnym nośniku;
c) wprowadzenia do obrotu nośników Wizerunku, jak również ich najmu lub użyczenia;
d) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania Wizerunku, jak również publicznego udostępniania Wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e) wprowadzania Wizerunku do pamięci komputera;
f) włączania Wizerunku do innych utworów, w tym w ramach utworów audiowizualnych, oraz do innych materiałów o charakterze nietwórczym.
3. Rozpowszechnianie Wizerunku może nastąpić w szczególności:
a) w Internecie, w tym w Klubie PSC, Grupach Społecznościowych, w mediach społecznościowych;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej;
c) na nośnikach elektronicznych (płyty DVD, płyty CD, dysk twardy, pendrive etc.).
4. Operator zobowiązuje się do rzetelnego korzystania z Wizerunku Uczestniczki i jego rozpowszechniania.
5. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z Wizerunku Użytkowniczki oraz rozpowszechnianie jej Wizerunku, w szczególności Ekspertce/Ekspertowi, jak również swoim podwykonawcom.
6. Jeżeli po ustaleniu Wizerunku Użytkowniczka w jakikolwiek sposób cofnie zezwolenie na korzystanie z jej Wizerunku lub jego rozpowszechnianie, Uczestniczka jest zobowiązana pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie będą wiązać się z
zaprzestaniem eksploatacji Wizerunku Użytkowniczki, w tym koszty zniszczenia nośników, na których Wizerunek utrwalono, oraz naprawić Operatorowi pozostałe szkody związane z zaprzestaniem eksploatacji Wizerunku Użytkowniczki. Cofnięcie
zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie Wizerunku staje się skuteczne z chwilą zapłaty udokumentowanych kosztów.7. Przyznanie uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie następuje z chwilą ustalenia Wizerunku Użytkowniczki lub przekazania Operatorowi Wizerunku Użytkowniczki przez samą Użytkowniczkę.

§ 35.
Kontakt z Operatorem
1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
1) pocztą elektroniczną: pytania@paniswojegoczasu.pl.
2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 36.
Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
a) zmiana warunków dotyczących Klubu PSC;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
e) zmiany redakcyjne.
2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Klubie PSC, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkowniczki). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.
4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 (słownie: siedmiu) dniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkowniczka ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. W przypadku, gdy Użytkowniczka zdecyduje się rozwiązać Umowę, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie zmian
Regulaminu.
6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym
przepisem prawa.
10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku
rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowniczek będących konsumentkami lub PNPK — sądowi powszechnemu,
którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1575, z późn. zm.).
11. Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2022 r.


Created with