Regulamin akcji promocyjnej
"TRIBI x Legimi"

§ 1. Postanowienia wstępne


1. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „TRIBI x LEGIMI”, zwany dalej ”Regulaminem”, określa w sposób wyczerpujący zasady organizacji akcji promocyjnej przez Organizatora.

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest TRIBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod następującym adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000994847, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródnmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 6751771215, o kapitale zakładowym wynoszącym 185.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”, we współpracy z Legimi Spółką akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689 Poznan, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000707323, posługującą się numerem NIP: 7781460897, zwaną dalej „Partnerem”.

3. Akcja promocyjna odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.tribi.pl, zwanej dalej „Platformą TRIBI”, która jest zarządzana przez Organizatora. 

§ 2. Warunki udziału w akcji promocyjnej

1. W akcji promocyjnej może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”, która:
a) nabyła lub przedłużyła odpłatną Subskrypcję na Platformie TRIBI na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
b) dokonała zapłaty za co najmniej 30 dni Subskrypcji;
c) nie korzystała z usług Partnera przed rozpoczęciem akcji promocyjnej;
d) zapoznała się z Regulaminem akcji promocyjnej;
e) zapoznała się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

2. Akcja promocyjna jest skierowana do osób, które korzystają z Platformy TRIBI, natomiast przyznane korzyści (w postaci kodów przyznanych przez Partnera) stanowią formę gratyfikacji Uczestników za wybranie usług Organizatora.

3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, w szczególności z akcją „Tak długo, jak jestes w Klubie PSC, masz dostęp do TRIBI" oraz akcjami promocyjnymi dla byłych członkiń Klubu PSC. Ponadto akcja promocyjne nie łączy się z ofertą Organizatora dla firm. W przypadku zbiegu akcji promocyjnych Uczestnik może wziąc udział tylko w jednej, wybranej przez siebie akcji promocyjnej.

§ 3. Zasady przeprowadzania akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa w okresie od dnia 20.02.2023 r. do dnia 20.05.2023 r. lub do wyczerpania kodów przyznanych przez Partnera, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej (dalej: „Okres Promocji”) — z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia z ważnych przyczyn akcji promocyjnej przed upływem Okresu Promocji, informując o tym Uczestników przed planowaną datą zakończenia akcji promocyjnej. Zakończenie akcji promocyjnej przed tym terminem nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dniem zakończenia akcji promocyjnej.

3. Akcja promocyjna polega na tym, że każdy Uczestnik, który dokona zakupu lub przedłużenia Subskrypcji w Okresie Promocji, otrzymuje jeden kod, zwany dalej „Kodem Rabatowym”, do wykorzystania w serwisie Legimi, dostępnym pod adresem https://www.legimi.pl/, zwanym dalej „Serwisem”.

4. Organizator posiada 7.000 Kodów Rabatowych, które może przyznać w Okresie Promocji. Jeżeli liczba Kodów Rabatowych wyczerpie się przed upływem Okresu Promocji, Kody Rabatowe przysługują pierwszym 7.000 osobom, które spełnią warunki udziału w akcji promocyjnej.

5. Każdej osobie przysługuje maksymalnie 1 Kod Rabatowy do wykorzystania w Serwisie Partnera, niezależnie od liczby nabytych lub przedłużonych Subskrypcji.

6. Kod Rabatowy uprawnia do korzystania z Serwisu Partnera przez okres 60 dni od chwili aktywacji. Kod Rabatowy będzie ważny w okresie od dnia 20.02.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta Kodu Rabatowego w okresie jego ważności, Kod Rabatowy wygasa, a Uczestnik nie będzie mógł korzystać z Serwisu Partnera bez uiszczenia opłaty na rzecz Partnera.

7. Korzystanie z Serwisu Partnera podlega odrębnym regulaminom ustanowionym przez Partnera. Przed wykorzystaniem Kodu Rabatowego Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się ze stosownymi dokumentami Partnera.

8. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent materialny lub niematerialny, a w szczególności nie podlega wymianie na środki pieniężne lub inne usługi.

9. Akcja promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
a) warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest zakupienie lub przedłużenie Subskrypcji na Platformie TRIBI w Okresie Promocji — Kodu Rabatowego nie otrzymują osoby, które dokonały zakupu lub przedłużenia Subskrypcji przed dniem 20.02.2023 r.;
b) z udziału w akcji promocyjnej są wykluczane osoby, które już wcześniej korzystały z usług Partnera, w szczególności wykorzystały darmowy okres próbny w Serwisie Partnera. W takim przypadku Organizator ma prawo odmówić przekazania Kodu Rabatowego pomimo zakupu lub przedłużenia Subskrypcji na Platformie TRIBI w Okresie Promocji;
c) Kod Rabatowy zostanie przekazany przez Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania na koncie Organizatora opłaty za Subskrypcję na Platformie TRIBI i po dokonaniu weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki otrzymania Kodu Rabatowego. Przekazanie Kodu Rabatowego nastąpi poprzez wysłanie go pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika;
d) Kod Rabatowy uprawnia do korzystania z Serwisu Partnera przez 60 dni od chwili aktywacji;
e) aby aktywować Kod Rabatowy, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1) Wejdź na www.legimi.pl/kod.
2) Zarejestruj się lub zaloguj, jeśli masz już konto w Legimi.
3) Wybierz interesujący Cię pakiet.
4) Podaj dane karty płatniczej lub konta PayPal.

f) w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z aktywowaniem Kodu Rabatowego Uczestnik powinien zwrócić się bezpośrednio do Partnera, pisząc na adres support@legimi.com;

10. W przypadku, gdy Organizator po wydaniu Kodu Rabatowego poweźmie informację, że Uczestnik nie spełniał warunków udziału w akcji promocyjnej, jest uprawniony do unieważnienia Kodu Rabatowego, który został przyznany Uczestnikowi.


§ 4. Dane osobowe

1. Organizator oraz Partner pozostają niezależnymi od siebie administratorami danych osobowych swoich użytkowników, w tym Uczestników biorących udział w akcji promocyjnej.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w akcji promocyjnej z poszanowaniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora zostały zamieszczone w Polityce prywatności Organizatora, która jest dostępna pod adresem internetowym: https://tribi.pl/cookies.

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Partnera zostały zamieszczone na stronach internetowych Partnera.

§ 5. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że akcja promocyjna jest przeprowadzana przez Organizatora z naruszeniem postanowień Regulaminu, Uczestnik może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja dotyczy aktywowania Kodu Rabatowego lub korzystania z Serwisu Partnera, Uczestnik powinien złożyć reklamację bezpośrednio do Partnera, zgodnie z danymi wskazanymi przez Partnera. We wszelkich pozostałych sprawach związanych z przeprowadzeniem akcji promocyjnej adresatem reklamacji jest Organizator.

2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny — na adres e-mail Organizatora: pytania@tribi.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika;
b) dane kontaktowe Uczestnika;
c) opis, na czym polegała niezgodność przeprowadzenia akcji promocyjnej z Regulaminem;
d) żądania Uczestnika w związku z zarzucaną niezgodnością przeprowadzenia akcji promocyjnej z Regulaminem.

4. Po otrzymaniu reklamacji Organizator niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

5. Po otrzymaniu reklamacji Organizator rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedz na reklamację zostanie przesłana Uczestnikowi na kontakt podany przez Uczestnika podczas składania reklamacji.

6. Jeżeli Organizator stwierdzi, że reklamacja dotyczy spraw, które powinien rozpatrzyć Partner (np. aktywowania Kodu Rabatowego lub korzystania z Serwisu Partnera), niezwłocznie poinformuje Uczestnika, że Uczestnik powinien przekazać treść reklamacji Partnerowi. Organizator nie jest uprawniony i zobowiązany do rozpatrywania spraw, w których właściwy jest Partner.

§ 6. Dane kontaktowe

1. Z Organizatorem można kontaktować w następujący sposób:

a) telefonicznie: +48 518 248 255
b) pocztą elektroniczną: pytania@tribi.pl

2. Preferowaną formą kontaktu jest komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną. 

§ 7. Zmiana Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w trakcie trwania akcji promocyjnej.

2. Zmiana Regulaminu, o kto rej mowa w ust. 1, jest skuteczna w dacie wskazanej przez Organizatora.

3. Organizator powiadomi Uczestników o planowanej zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą komunikatu na Platformie TRIBI, jak również poprzez przesłanie informacji na podany przez Uczestnika adres e-mail.

4. Nie stanowi zmiany Regulaminu:
a) doprecyzowanie szczegółów czynności, kto re należy wykonać na potrzeby wzięcia udziału w akcji promocyjnej;
b) udzielanie przez Organizatora wyjaśnień osobom biorącym udział w akcji promocyjnej;
c) zmiana danych kontaktowych Organizatora. 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska. 

3. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Uczestników i nie wpływają na interpretację Regulaminu.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność , skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione właściwym przepisem prawa.

5. W przypadku jakichkolwiek sporo w wynikłych odnośnie przyjęcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Regulaminu Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz.1805, z po z n. zm.).

6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2023 r.


Created with