Regulamin platformy TRIBI

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]
§ 1.
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez TRIBI, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług w ramach Platformy.
2. TRIBI jest uprawniona do sporządzania i wprowadzania odrębnych regulaminów związanych z Platformą, oferowanymi Usługami, akcjami organizowanymi przez Partnera, w szczególności we współpracy z Partnerami. W takim przypadku niniejszy Regulamin stanowi integralną część regulaminu odrębnego.
3. TRIBI informuje, że w ramach Usług udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług, jak również administruje Platformą. Ponadto TRIBI nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów.

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:
1) Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązało się dostarczyć TRIBI i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową;
2) awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;
3) blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
4) Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić TRIBI za Usługi lub Pakiet, w szczególności za Subskrypcję;
5) czas obsługi zdarzenia — przez „czas obsługi zdarzenia” należy rozumieć czas od momentu powiadomienia TRIBI lub powzięcia przez TRIBI informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;
6) czas reakcji — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez TRIBI zdarzenia do momentu podjęcia przez TRIBI działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;
7) czas naprawy — przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez TRIBI do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia;
8) czas obejścia — przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia TRIBI lub powzięcia przez TRIBI informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Platformy bez usunięcia przyczyny zdarzenia;
9) dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10) E-zapłata – zapłata Ceny za Usługę Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
11) funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy;
12) godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
13) hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;
14) Karta Podarunkowa — przez „Kartę Podarunkową” należy rozumieć kartę uprawniającą do korzystania z Usług przez oznaczony czas bez konieczności wnoszenia Opłat na rzecz TRIBI;
15) Klient Biznesowy — przez „Klienta Biznesowego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która zawiera Umowę z TRIBI w celu umożliwienia korzystania z Platformy osobom wskazanym przez Klienta Biznesowego (np. swoim pracownikom i współpracownikom);
16) Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z TRIBI Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
17) konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Platformie;
18) login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych TRIBI standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
19) Moduł Społecznościowy — przez „Moduł Społecznościowy” należy rozumieć funkcjonalności Platformy o charakterze społecznościowym, które umożliwiają interakcje pomiędzy Użytkownikami;
20) naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania TRIBI polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy;
21) obsługa zdarzenia — przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez TRIBI na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
22) Okres Próbny — przez „Okres Próbny” należy rozumieć czas, przez jaki TRIBI umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Platformy w celu wypróbowania jej funkcjonalności oraz przydatności, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek Opłat;
23) Okres Subskrypcji — przez „Okres Subskrypcji” należy rozumieć oznaczony czas, przez jaki Użytkownik może korzystać z Platformy w ramach Subskrypcji;
24) Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne TRIBI z tytułu świadczenia Usług, w szczególności Cenę, jaką należy zapłacić za Subskrypcję;
25) Pakiet — przez „Pakiet” należy rozumieć zestaw Usług Cyfrowych, Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych połączonych z Treściami Cyfrowymi. W ramach Pakietu TRIBI może oferować również produkty lub usługi Partnerów;
26) Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z TRIBI, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, jak również oferować usługi TRIBI w ramach swojej działalności (np. prowadzonego serwisu internetowego lub sklepu);
27) Platforma — przez „Platformę” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą TRIBI należący do TRIBI, który jest dostępny za pomocą strony internetowej tribi.pl i w ramach którego TRIBI udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom, w tym Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe;
28) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z TRIBI bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
29) reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania TRIBI, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
30) Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
31) Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą Sklep TRIBI należący do TRIBI, który jest dostępny za pomocą strony internetowej sklep.tribi.pl i w ramach którego TRIBI umożliwia dokonywanie zakupów towarów i usług, w szczególności Pakietów;
32) Strony — przez „Strony” należy rozumieć TRIBI lub Użytkownika;
33) Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Platformy przez wybrany Okres Subskrypcji;
34) Subskrypcja Autoodnawialna — przez „Subskrypcję Autoodnawialną” należy rozumieć rodzaj Subskrypcji, który zakłada automatyczne odnawianie Okresu Subskrypcji na nowe Okresy Subskrypcji;
35) TRIBI — przez „TRIBI” należy rozumieć Tribi Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod następującym adresem: Al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994847, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP: 6751771215, o kapitale zakładowym wynoszącym 185.000 zł;
36) Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku, e-booki, webinary, oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane na Platformie;
37) Treści Użytkownika — przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy, w szczególności z Modułu Społecznościowego;
38) Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;
39) Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
40) Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez TRIBI na rzecz Użytkownika na pośrednictwem Platformy;
41) Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług lub sprzedaży Pakietu przez TRIBI na rzecz Użytkownika;
42) Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy we własnym imieniu lub z upoważnienia Klienta Biznesowego. W przypadku, gdy Umowę zawiera Klient Biznesowy, postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno Klienta Biznesowego, jak i osobę, która korzysta z Platformy z upoważnienia Klienta Biznesowego;
43) usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy, które nie jest ani awarią, ani błędem;
44) zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy;
45) zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą TRIBI, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformie oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]
§ 3.
Przedmiot Umowy

1. W ramach Umowy TRIBI zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług lub sprzedaży Pakietu na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług lub Pakietu zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie — odpłatnie lub nieodpłatnie.
2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z cennikiem.
3. Korzystanie z Platformy w ramach Subskrypcji jest co do zasady odpłatne i wymaga uiszczania Opłat zgodnie z informacjami podawanymi przez TRIBI. To samo dotyczy nabycia Pakietu.

§ 4.
Zawarcie Umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami TRIBI na temat zasad wykonywania Umowy, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, TRIBI ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.
2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług lub sprzedaży Pakietów, które są zawarte na stronach internetowych TRIBI lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług (nieodpłatnych) w ramach Platformy.
6. W zależności od rodzaju wybranych Pakietów lub Usług pomiędzy TRIBI a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
a) w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
b) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
c) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
7. W celu uniknięcia wątpliwości TRIBI wskazuje, że:
a) Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, są umowami o świadczenie usług cyfrowych lub o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
b) do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 5.
Okres Próbny 

1. TRIBI może dać Użytkownikom możliwość przetestowania Platformy przez Okres Próbny bez konieczności wnoszenia Opłat.
2. Informacje o długości Okresu Próbnego, warunkach, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z Okresu Próbnego, a także dodatkowych wymaganiach związanych z Okresem Próbnym są podane na Platformie przed rozpoczęciem korzystania z Okresu Próbnego przez Użytkownika.
3. Użytkownik może wykorzystać Okres Próbny maksymalnie jeden raz. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik próbuje ponownie uzyskać Okres Próbny pomimo wykorzystania wcześniejszego Okresu Próbnego, TRIBI jest uprawniona do zablokowania konta Użytkownika na zasadach przewidzianych w § 13.
4. W trakcie Okres Próbnego Użytkownik może albo anulować Subskrypcję, albo zmienić Okres Subskrypcji.
5. Korzystanie z Okresu Próbnego nie podlega łączeniu z uprawnieniami specjalnymi ani z akcjami specjalnymi.

§ 6.
Zakup Subskrypcji 

1. Aby uzyskać dostęp do Platformy, Użytkownik jest zobowiązany nabyć Subskrypcję — jako samodzielną Usługę lub w ramach dostępnego Pakietu. Informacje o dostępnych rodzajach Subskrypcji, Okresach Subskrypcji oraz wysokości Opłat są podawane przez TRIBI na Platformie.
2. Zakup Subskrypcji jest możliwy na 2 sposoby:
a) za pośrednictwem Platformy — dotyczy wyłącznie Subskrypcji Autoodnawialnej;
b) za pośrednictwem Sklepu — dotyczy wszystkich innych rodzajów Subskrypcji niż Subskrypcja Autoodnawialna.
3. Aby nabyć Subskrypcję Autoodnawialną , Użytkownik w trakcie trwającego Okresu Próbnego lub po jego zakończeniu jest zobowiązany:
a) wejść na stronę główną Platformy;
b) wybrać Okres Subskrypcji Autoodnawialnej spośród dostępnych opcji;
c) wypełnić formularza zamówienia Subskrypcji;
d) wybrać płatność kartą płatniczą;
e) podpiąć kartę płatniczą zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami;
f) sprawdzić poprawność i kompletność danych;
g) zaakceptować Regulamin Platformy;
h) zatwierdzić formularz za pomocą odpowiedniego przycisku. „Rozpocznij darmowy okres próbny”, „Wykup dostęp” lub przycisku o podobnej treści.
4. Aby nabyć Subskrypcję, która nie jest Subskrypcją Autoodnawialną, Użytkownik w trakcie trwającego Okresu Próbnego lub po jego zakończeniu jest zobowiązany:
a) wejść na stronę główną Platformy;
b) wybrać Subskrypcję jednorazową spośród dostępnych opcji;
c) nacisnąć przycisk „Wykup subskrypcję” lub o podobnej treści, który umożliwi przejście na stronę Sklepu, gdzie znajduje się formularz zamówienia;
d) wypełnić formularza zamówienia Subskrypcji;
e) wybrać metodę płatności spośród dostępnych sposobów dokonywania zapłaty;
f) podpiąć kartę płatniczą zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami;
g) sprawdzić poprawność i kompletność danych;
h) zaakceptować Regulamin Sklepu i Regulamin Platformy;
i) zatwierdzić formularz za pomocą odpowiedniego przycisku. „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści;
j) zaczekać na wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia konta Użytkownika i prośbą o ustanowienie hasła;
k) po otrzymaniu wiadomości e-mail kliknąć w link zawarty w e-mailu, a następnie ustanowić hasło oraz zalogować się na Platformie.
5. Zawarcie Umowy dotyczącej Subskrypcji następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku Rozpocznij darmowy okres próbny”, „Wykup dostęp”, „Zamawiam i płacę”.
6. W trakcie korzystania z Subskrypcji rocznej Użytkownik posiada możliwość zamiany jej na Subskrypcję Autoodnawialną w trwającym Okresie Subskrypcji, za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w koncie Użytkownika. Zmiana Subskrypcji na Subskrypcję Autoodnawialną wiąże się z obowiązkiem dopłaty różnicy w Cenie (Cena za Subskrypcję roczną jest niższa od Ceny za Subskrypcję Autoodnawialną).
7. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie TRIBI.
8. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy także za pomocą Karty Podarunkowej nabytej u Partnera lub kodu rabatowego. Zasady dotyczące Kart Podarunkowych i kodów rabatowych zostaną opisane w odrębnym regulaminie.

§ 7.
Okres Subskrypcji 

1. Subskrypcja jest dostępna dla Użytkownika przez wybrany Okres Subskrypcji, który może wynosić od 30 do 365 dni. W przypadku Subskrypcji, która nie jest Subskrypcją Autoodnawialną, Subskrypcja wygasa wraz z upływem czasu przewidzianego w ramach Okresu Subskrypcji. Każdy Okres Subskrypcji jest liczony od momentu uruchomienia Subskrypcji.
2. Użytkownik, który nabył Subskrypcję na Okres Subskrypcji, inną niż Subskrypcja Autoodnawialna, nie posiada możliwości jej przedłużenia przed upływem Okresu Subskrypcji — jeżeli Użytkownik chce kontynuować korzystanie z Platformy po upływie Okresu Subskrypcji, jest zobowiązany nabyć nową Subskrypcję. W przypadku, gdy Subskrypcja wygasła, a Użytkownik nie dokonał zakupu nowej Subskrypcji, Użytkownik traci dostęp do Platformy po wygaśnięciu Subskrypcji.
3. TRIBI może:
a) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji;
b) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o wygaśnięciu Subskrypcji;
c) zaoferować możliwość nabycia nowej Subskrypcji lub przedłużenia dotychczasowej Subskrypcji ;
d) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o premierach;
e) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o nowych współpracach z Partnerami;
f) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o nowych funkcjonalnościach.
4. Użytkownik może zakupić Subskrypcję Autoodnawialną, która jest zawierana na wybrany Okres Subskrypcji, jednak po jego upływie Subskrypcja nie wygasa i odnawia się na następny Okres Subskrypcji w sposób automatyczny — do momentu anulowania Subskrypcji za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w koncie Użytkownika. Użytkownik może anulować Subskrypcję najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Subskrypcji .
5. W przypadku anulowania Subskrypcji Autoodnawialnej Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji, a Użytkownik traci dostęp do zawartości Platformy oraz Modułu Społecznościowego następnego dnia po wygaśnięciu Subskrypcji.

[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z PLATFORMY]
§ 8.
Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy 

1. Platforma ma charakter edukacyjny i została stworzona przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom profesjonalnych Treści Cyfrowych związanych z rozwojem, które są tworzone przez Ekspertów z wielu dziedzin.
2. Korzystanie z Platformy umożliwia Użytkownikom między innymi:
a) zapoznanie się z Usługami, które świadczy TRIBI;
b) zawarcie Umowy;
c) założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
d) korzystanie z Modułu Społecznościowego;
e) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień ;
f) zarządzanie swoim profilem, w tym podanie linków do profili społecznościowych i strony internetowej.

3. Platforma może również służyć sprzedaży towarów i usług Partnerów. W takim przypadku zasady dokonywania sprzedaży zostaną określone w odrębnym regulaminie sprzedaży.
4. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
5. TRIBI dostarcza Platformę w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. TRIBI nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. TRIBI jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Platformę i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem.
6. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny TRIBI, TRIBI może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz zapewnienie świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie.
7. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 6, TRIBI może w szczególności:
a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy;
b) wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń;
c) wprowadzić do obrotu aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do Platformy.
8. W przypadku, gdy TRIBI podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej.

§ 9.
Wymagania techniczne dotyczące Platformy 

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.
2. Do korzystania z Platformy wymagane jest co najmniej:
a) System operacyjny: nie niższy niż Windows 10, nie niższy niż MacOS "Big Sur", Linux: 64-bit, Ubuntu 20.04+, Debian 10+, openSUSE 15.4+, albo Fedora Linux 35+
b) Przeglądarka Użytkownika powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies” w Serwisie PCS.
c) połączenie z siecią Internet,
d) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika innych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, TRIBI poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy.

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]
§ 10.
Podstawowe zasady korzystania z Platformy 

1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług przez TRIBI, w związku z czym stwierdzenie przez TRIBI, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług, w tym blokadą konta Użytkownika.
3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym TRIBI. TRIBI po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez TRIBI w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez TRIBI.
4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także Usług:
a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych TRIBI przez innych Użytkowników;
b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego TRIBI.
5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

§ 11.
Bezpieczeństwo i zagrożenia 

1. TRIBI świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług.
2. Pomimo podejmowania przez TRIBI środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]
§ 12.
Konto Użytkownika na Platformie 

1. Użytkownik może posiadać konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika.
2. Utworzenie konta Użytkownika jest możliwe na 3 sposoby:
a) podczas zakupu Subskrypcji lub Pakietu w Sklepie — w takim przypadku konto Użytkownika jest zakładane przez TRIBI, a po założeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dane dostępowe na podany adres e-mail;
b) podczas zakupu Subskrypcji za pośrednictwem Platformy — w takim przypadku konto Użytkownika jest zakładane przez Użytkownika, a po założeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia konta Użytkownika na podany adres e-mail;
c) podczas uruchamiania Okresu Próbnego — w takim przypadku konto Użytkownika jest zakładane przez samego Użytkownika, niezależnie od tego, w jaki sposób Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy (przez Sklep, Platformę czy Partnera). Po założeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia konta Użytkownika na podany adres e-mail .
3. Założenie konta Użytkownika w inny sposób niż wskazany w ust. 2 co do zasady nie jest możliwe (w wyjątkowych przypadkach TRIBI może utworzyć konto Użytkownika dla użytkowników platform, które były wcześniej zarządzane przez TRIBI). TRIBI nie udostępnia Platformy Użytkownikom, którzy nie posiadali uprzednio Subskrypcji — Użytkownicy, którzy wcześniej posiadali Subskrypcję, po wygaśnięciu Okresu Subskrypcji mają prawo w dalszym ciągu korzystać z konta Użytkownika, w szczególności na potrzeby odnowienia Subskrypcji i przywrócenia dostępu do Platformy ..
4. Korzystanie z Platformy nie jest możliwe także za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google).
5. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
6. TRIBI w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić TRIBI, na wyraźne żądanie TRIBI, dowód ukończenia 18 lat.
7. TRIBI może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
a) powzięcia przez TRIBI uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
b) stwierdzenia przez TRIBI, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;
c) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez TRIBI za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji;
d) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika w celu ponownego skorzystania z Okresu Próbnego.
8. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.

§ 13.
Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika 

1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, TRIBI może:
a) dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
b) trwale usunąć konto Użytkownika;
w zależności od okoliczności danej sprawy.
2. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:
a) Użytkownik naruszył postanowienia § 10;
b) istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;
c) odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
d) korzysta z funkcjonalności Platformy niezgodnie z Regulaminem;
e) próbuje uzyskać Usługę podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
f) podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
g) Użytkownik nie uiścił Opłaty za Subskrypcję .
3. TRIBI jest uprawniona do trwałego usunięcia konta Użytkownika także w przypadku:
a) blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni;
b) upływu Okresu Subskrypcji;
c) upływu Okresu Próbnego.
4. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia, przy czym udzielenie wyjaśnień przez Użytkownika powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania od TRIBI — z zastrzeżeniem ust. 5 .
5. TRIBI nie jest zobowiązana umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy TRIBI otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić TRIBI lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia TRIBI do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).
6. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
a) korzystać z Usług wymagających aktywnego konta Użytkownika;
b) założyć nowego konta Użytkownika;
c) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
d) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.
7. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez TRIBI jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
8. W przypadku, gdy TRIBI otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, TRIBI jest uprawniona do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.
9. W przypadku wskazanym w ust. 8 TRIBI niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika TRIBI nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]
§ 14.
Prace serwisowe i konserwacyjne 

1. TRIBI dokłada starań, by zapewnić dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, jednakże dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:
a) awarii lub błędów;
b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy;
e) innych okoliczności, niezależnych od TRIBI.
2. TRIBI będzie informowała Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu, tj. co najmniej 8 godzin. TRIBI będzie się starać, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy .
3. TRIBI nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności dostawcę platformy edukacyjnej lub operatorów płatności.

§ 15.
Wsparcie techniczne 

1. TRIBI zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach.
2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie.
3. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.
4. W przypadku, gdy informacje uzyskane zgodnie z ust. 3 okażą się niewystarczające, Użytkownik powinien przekazać opis problemu TRIBI — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pytania@tribi.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
5. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez TRIBI poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 16.
SLA 

TRIBI gwarantuje dostępność Platformy przez co najmniej 80% czasu w każdym roku kalendarzowym.

§ 17.
Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania 

1. Zgłoszenia dotyczące:
a) awarii;
b) błędów;
mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pytania@tribi.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
2. TRIBI domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Platformy, tj. Użytkownika.
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. TRIBI zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc TRIBI w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
4. Po dokonaniu zgłoszenia TRIBI dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy.
5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, TRIBI jest zobowiązana podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.
6. TRIBI ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu TRIBI niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
8. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny pytania@tribi.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
9. TRIBI zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformy wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

[ROZDZIAŁ VII: USŁUGI]
§ 18.
Ogólne zasady dotyczące korzystania z Usług 

1. TRIBI zobowiązuje się do świadczenia Usług ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu prowadzącego platformy edukacyjne. W ramach Umowy TRIBI jest zobowiązana w szczególności do zapewnienia dostępu do Platformy oraz zamieszczonych tam Treści Cyfrowych, które można odsłuchiwać, odczytywać lub pobierać (pobranie Treści Cyfrowych jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do wybranych Treści Cyfrowych, np. Kalkulatorów w formacie .xls), korzystając z kompatybilnego urządzenia z dostępem do Internetu.
2. Jednocześnie TRIBI nie gwarantuje, że dostępne Usługi lub Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkownikom oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Użytkowników, np. w zakresie własnego rozwoju osobistego.
3. TRIBI jest uprawniona do dokonywania zmian w zakresie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
a) zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
b) zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
c) TRIBI poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
d) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, TRIBI jest zobowiązana poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
e) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy TRIBI zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie.
5. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz zamieszczonych tam Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby własnego rozwoju osobistego oraz rozwijania swoich kompetencji. Zamieszczone Treści Cyfrowe nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej Użytkownika, w szczególności odsprzedawane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
6. Użytkownik przy korzystaniu z Usług gwarantuje, że:
a) nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Opłat nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;
b) nie będzie korzystał z Usług w celu uzyskania pomocy na potrzeby popełnienia czynu zabronionego przez prawo;
c) nie będzie korzystał z Usług w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego.

§ 19.
Zasady wykonywania Usług 

1. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Platformy wymaga uprzedniego zakupu Subskrypcji — bezpośrednio przez Użytkownika lub pośrednio przez Klienta Biznesowego. Subskrypcje mogą być nabywane osobno lub w ramach Pakietów. Pakiety są dostępne w Sklepie, na Platformie, a także w serwisach Partnerów.
2. Nie istnieje możliwość zakupu wybranych, pojedynczych Treści Cyfrowych, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które wchodzą w skład danego Pakietu.
3. Po aktywowaniu Subskrypcji Użytkownik może korzystać z dostępnych Usług, zapoznawać się z Treściami Cyfrowymi, a także korzystać z Modułu Społecznościowego .
4. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.
5. TRIBI świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.

§ 20.
Treści Cyfrowe 

1. TRIBI udostępnia w ramach Platformy Treści Cyfrowe, które są przygotowywane przy pomocy osób zaangażowanych przez TRIBI. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje TRIBI w porozumieniu z zaangażowanymi osobami.
2. TRIBI zamieszcza na Platformie informacje o Treściach Cyfrowych, które będą dostępne w ramach Subskrypcji. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe nie będą dostępne od razu , lecz będą pojawiać się sukcesywnie (np. w związku z podzieleniem kursu na moduły), TRIBI przekaże Użytkownikom informacje na temat szacowanych terminów dodawania Treści Cyfrowych.
3. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale osób zaangażowanych przez TRIBI. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu, w terminie wskazanym przez TRIBI. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie mógł zapoznać się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile TRIBI będzie rejestrowała wydarzenie. Jeżeli TRIBI nie będzie rejestrowała wydarzenia, Użytkownik nie będzie posiadał możliwości zapoznania się z tą Treścią Cyfrową.
4. W ramach Subskrypcji Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych, które są aktualnie dostępne na Platformie. Treści Cyfrowe mogą być zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak :
a) aktualność poruszanych treści ;
b) czas, na jaki ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił TRIBI licencji ;
c) popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowników ;
d) opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności);
e) Inne istotne okoliczności związane z Treściami Cyfrowymi.
5. Jeżeli Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, wówczas TRIBI może usunąć ją z Platformy wraz z upływem oznaczonego terminu.
6. TRIBI zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Cyfrowej bez wyprzedzenia, gdy:
a) dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku TRIBI ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia lub powzięcia informacji o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
b) wystąpią inne okoliczności, których TRIBI, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogła przewidzieć przy dodawaniu Treści Cyfrowej (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta, rezygnacji eksperta ze współpracy itp.) i które wymagają niezwłocznego usunięcia Treści Cyfrowej, np. ze względu na grożącą odpowiedzialność prawną.
7. W przypadku, gdy TRIBI będzie zamierzała usunąć daną Treść Cyfrową z innych powodów niż określone w ust. 6, najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz zapewni Użytkownikom możliwość zapoznania się z Treścią Cyfrową w tym okresie. Usunięcie Treści Cyfrowej może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy :
a) Treść Cyfrowa zawiera błędy, jest niekompletna lub w inny sposób wadliwa;
b) Treść Cyfrowa uległa dezaktualizacji;
c) Treść Cyfrowa nie cieszy się popularnością wśród Użytkowników;
d) Treść Cyfrowa narusza wartości lub zasady przyjmowane przez TRIBI;
e) Treść Cyfrowa nie pasowała lub przestała pasować do linii światopoglądowej wyznaczanej w ramach Platformy;
f) upłynął okres licencji, jaka została udzielona w stosunku do Treści Cyfrowej.
8. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Cyfrowych będą zamieszczane na Platformie.
9. Treści Cyfrowe, które zostały usunięte z Platformy, nie mogą być przywrócone na żądanie Użytkownika ani przekazane mu indywidualnie.
10. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
11. TRIBI dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie. W przypadku, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto Użytkownika, zakazane jest:
a) dzielenie konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta Użytkownika innym osobom,
b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta Użytkownika w wyniku ich zakupu,
c) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto Użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
d) podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy TRIBI nie zapewnia takiej możliwości,
e) wykorzystywanie konta Użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
f) korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta Użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

§ 21.
Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika
 
1. Użytkownik ma prawo zamieszczania Treści Użytkownika w ramach Modułu Społecznościowego, jeżeli będzie do niego posiadał dostęp w ramach Subskrypcji. Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa TRIBI do wprowadzania regulaminów odrębnych , w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika, w szczególności dotyczące korzystania z Modułu Społecznościowego .
2. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić post w Module Społecznościowym, jest zobowiązany zredagować post zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:
a) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — posty powinny być związane z treściami pojawiającymi się w kursach, szeroko pojętym rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych, networkingiem;
b) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Module Społecznościowym. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy — sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail pytania@tribi.pl;
d) zawierają linki;
e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec TRIBI, np. promowaniu konkurencyjnych platform edukacyjnych;
f) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią posty cykliczne zamieszczane przez administratorów Modułu Społecznościowego, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników;
g) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
h) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
i) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
j) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
k) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
l) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
m) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
n) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
o) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
p) obrażają uczucia religijne;
q) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
r) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-q.
4. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek treści na Platformie, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych treści lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
5. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez innego Użytkownika, mogą naruszać Regulamin, Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez TRIBI. Weryfikacja Treści Użytkownika przez TRIBI nastąpi najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Po dokonaniu weryfikacji TRIBI może usunąć Treści Użytkownika zgodnie z ust. 6 lub uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu.
6. TRIBI w każdej chwili może weryfikować posty zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dany post narusza Regulamin, może usunąć post zamieszczony przez Użytkownika. Jednocześnie TRIBI zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania postów zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania postów dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania postów Użytkowników.
7. W odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone lub stworzone przez Użytkownika na Platformie, Użytkownik udziela TRIBI oraz pozostałym Użytkownikom nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia lub stworzenia Treści Użytkownika na Platformie. Użytkownik może wypowiedzieć licencję dotyczącą Treści Użytkownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 (słownie: trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.
8. Po odstąpieniu od Umowy TRIBI nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi lub Treściami Cyfrowymi;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
c) zostały połączone przez TRIBI z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
9. Na żądanie Konsumenta lub PNPK TRIBI udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 8 pkt a) - c).

[ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]
§ 22.
Opłaty za korzystanie z Platformy 

1. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze odpłatnym Użytkownik jest zobowiązany uiszczać Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez TRIBI. W szczególności dotyczy to zakupu Subskrypcji.
2. Opłaty za Subskrypcję są wnoszone z góry, przy czym Opłata może mieć charakter:
• jednorazowy lub
• cykliczny (w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej).
3. W przypadku Opłat jednorazowych Opłata jest wnoszona jeden raz za cały Okres Subskrypcji, natomiast w przypadku Opłat wnoszonych cyklicznie Opłaty są pobierane za każdy rozpoczynający się Okres Subskrypcji przez czas trwania Subskrypcji Autoodnawialnej.
4. W przypadku opłacenia Subskrypcji jednorazowo TRIBI gwarantuje stałą Opłatę za cały Okres Subskrypcji (Opłata nie ulegnie zmianie) . Natomiast w przypadku Subskrypcji Autoodnawialnej TRIBI przysługuje prawo zmiany cen w trakcie trwania Subskrypcji Autoodnawialnej, jednak zmiana ta będzie dotyczyć wyłącznie Użytkowników, którzy aktywują Subskrypcję Autoodnawialną po dniu podwyższenia Opłaty. W przypadku Użytkowników, którzy aktywowali Subskrypcję Autoodnawialną przed dniem podwyższenia Opłat, Opłata pozostaje bez zmian, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik anuluje Subskrypcję Autoodnawialną i aktywuje ją ponownie po podwyższeniu Opłat (w przypadku powtórnej aktywacji Subskrypcji Autoodnawialnej obowiązuje już nowa Opłata). TRIBI powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie cennika Opłat najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed wejściem zmiany w życie.
5. Jeżeli TRIBI pozostaje w gotowości do świadczenia Usług, a Użytkownik nie korzysta z Usług z przyczyn leżących po jego stronie, TRIBI nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.

§ 23.
Uprawnienia specjalne i akcje specjalne 

1. TRIBI może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania z Usług dostępnych w ramach Platformy, w szczególności na potrzeby nabycia Subskrypcji lub Pakietów. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje TRIBI.
2. TRIBI jest uprawniona do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy z Partnerami, w związku z czym Użytkownicy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia Opłat na rzecz TRIBI lub zobowiązani do ich uiszczania w wysokości niższej niż to wynika z cennika.
3. Zasady akcji specjalnych określają odrębne regulaminy akcji specjalnych. W szczególności dotyczy to zasad korzystania z Kart Podarunkowych lub kodów rabatowych.
4. TRIBI jest uprawniona do weryfikacji na każdym etapie, czy Użytkownik spełnia warunki udziału w akcji specjalnej. Jeżeli okaże się, że Użytkownik naruszył warunki, od których zależy przyznanie uprawnień specjalnych, TRIBI może wykluczyć takiego Użytkownika z udziału w akcji specjalnej.
5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen TRIBI obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Usługa lub Pakiet są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie TRIBI zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi lub Pakietu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
6. Jeżeli TRIBI zorganizowała akcję specjalną, a Użytkownik nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. w wyniku nielogowania się przez Użytkownika na Platformę, nieodczytanie poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowanie wiadomości e-mail wysłanego przez TRIBI jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Użytkownika itp.), Użytkownikowi nie przysługują roszczenia związane z akcjami specjalnymi, w szczególności nie przysługuje prawo do skorzystania z nich w późniejszym terminie ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystane uprawnienia.

§ 24.
Dokonywanie płatności 

1. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry — wraz z zakupem Subskrypcji lub Pakietu.
2. Uiszczenie Opłat jest możliwe za pomocą metodą płatności wskazanych w Platformie, w szczególności poprzez:
a) dokonanie zapłaty za pośrednictwem TRIBI szybkich płatności (Przelewy24, BLIK, PayU, PayPal);
b) dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej .
3. Zapłata za Subskrypcję Autoodnawialną jest możliwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej. , w związku z czym warunkiem uruchomienia Subskrypcji Autoodnawialnej jest podpięcie karty płatniczej do konta Użytkownika. Nie ma możliwości uiszczania Opłat za pomocą innych metod płatności (np. przelewem).
4. Operator płatności ma prawo weryfikacji kart płatniczych , które są podpinane pod konto Użytkownika, a w szczególności ma prawo nie zaakceptować karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika, np. wydanej w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska. W przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej przez operatora płatności TRIBI nie jest zobowiązana do świadczenia Usług, a także może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usług, za które nie została wniesiona Oplata (np. poprzez zablokowanie dostępu do Platformy). Użytkownik może wnieść reklamację bezpośrednio do operatora płatności, który negatywnie zweryfikował podpiętą kartę płatniczą.
5. W przypadku Subskrypcji Autoodnawialnej kwota Opłaty jest pobierana automatycznie z rachunku płatniczego Użytkownika przed rozpoczęciem Okresu Subskrypcji, w pierwszym dniu każdego Okresu Subskrypcji. Pobieranie środków z karty płatniczej następuje do chwili anulowania Subskrypcji Autoodnawialnej przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
6. Przez okres trwania Subskrypcji Autoodnawialnej Użytkownik jest zobowiązany posiadać na rachunku płatniczym środki pieniężne w kwocie odpowiadającej Opłacie za Subskrypcję Autoodnawialną. W przypadku, gdy operacja pobrania środków z karty płatniczej będzie zakończona niepowodzeniem, TRIBI podejmie jeszcze 3 próby pobrania środków. Jeżeli po 3 próbach Opłata nie zostanie uregulowana, TRIBI dokona blokady konta Użytkownika na zasadach opisanych w § 13, w związku z czym Użytkownik utraci dostęp do Platformy. Odzyskanie dostępu w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej będzie możliwe po uregulowaniu Opłat przez Użytkownika.
7. TRIBI może udostępnić Użytkownikom możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu, np. Karty Podarunkowej. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem TRIBI.
8. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym TRIBI.
9. Na życzenie Użytkownika TRIBI wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać TRIBI wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub w formularzu zamówienia, Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia TRIBI do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
10. Użytkownik upoważnia TRIBI do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
11. TRIBI nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybki płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

[ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]
§ 25.
Pozostałe prawa i obowiązki TRIBI 

1. W ramach Umowy TRIBI zobowiązuje się:
a) świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie ;
b) informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług;
c) udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
d) zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim dokumentów;
e) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem.
2. TRIBI ma prawo do:
a) informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami;
b) pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane ustawą lub innymi przepisami.

§ 26.
Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika 

1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu;
b) regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
c) korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
d) korzystać z Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
e) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
f) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących TRIBI oraz osobom trzecim;
g) współdziałać w dobrej wierze z TRIBI w zakresie należytego wykonania Umowy;
h) informować TRIBI o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy, np. zmianie karty płatniczej w przypadku Subskrypcji Autoodnawialnej;
i) udzielać na żądanie TRIBI wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
j) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy;
k) przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
2. Użytkownik ma prawo do:
a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
b) korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem;
c) kierowania zapytań do działu pomocy TRIBI i wnoszenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]
§ 27.
Odpowiedzialność TRIBI 

1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu TRIBI nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, w szczególności w postaci satysfakcjonującego rozwoju osobistego itp.;
b) nieprzydatność Usług do celu założonego przez Użytkownika;
c) skutki blokady konta Użytkownika;
d) brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
e) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie;
f) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych TRIBI z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od TRIBI;
g) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
h) problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy, w tym dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
i) działania i zaniechania Użytkowników związane z Modułem Społecznościowym;
j) Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników;
k) działania i zaniechania operatorów płatności;
l) działania i zaniechania Partnerów;
m) skutki opóźnienia we wnoszeniu Opłat przez Użytkownika;
n) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń TRIBI;
o) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
p) skutki korzystania z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
q) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
r) skutki siły wyższej.
2. TRIBI nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność TRIBI może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
3. TRIBI nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
4. Odpowiedzialność TRIBI wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.
5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie można ograniczyć lub wyłączyć.
6. W odniesieniu do Treści Użytkowników, które są zamieszczane przez samych Użytkowników i przechowywane w systemach teleinformatycznych TRIBI, zasady odpowiedzialności TRIBI w odniesieniu do Treści Użytkownika określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344, z późn. zm.)
7. Odpowiedzialność TRIBI wobec Użytkowników będących konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności TRIBI nie dotyczą konsumentów lub PNPK.

§ 28.
Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową 

1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
3. TRIBI jest odpowiedzialna względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
4. W przypadku Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych:
a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — TRIBI ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
b) dostarczanych w sposób ciągły — TRIBI ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
5. W przypadku, gdy TRIBI dostarcza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 29.
Doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową 

1. Jeżeli Usługi lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla TRIBI, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
3. TRIBI doprowadza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której TRIBI została poinformowana przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi TRIBI.

§ 30.
Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową 

1. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) TRIBI odmówiła doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 29 ust. 2;
b) TRIBI nie doprowadziła Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
c) brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że TRIBI próbowała doprowadzić Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 29 ust. 1;
e) z oświadczenia TRIBI lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.
3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 31.
Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy 

1. W sytuacji, gdy Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową;
b) w przypadku niedostarczenia przez TRIBI Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Użytkownika, do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli TRIBI dostarczyła Treść Cyfrową na nośniku materialnym, TRIBI może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt TRIBI.
3. TRIBI jest zobowiązana do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie TRIBI nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
4. TRIBI jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
5. TRIBI dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 32.
Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec TRIBI na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec TRIBI za:
a) korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy;
d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących TRIBI lub osobom trzecim.
e) niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
f) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
g) brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
h) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług.
3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec TRIBI z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia TRIBI z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniosła TRIBI w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 [ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY]
§ 33.
Czas trwania Umowy 

1. W przypadku Subskrypcji Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, równy Okresowi Subskrypcji, w związku z czym czas jej obowiązywania może być różny w zależności od wybranego Okresu Subskrypcji. Umowa dotycząca świadczenia innych Usług niż Subskrypcja (np. newsletter) zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Jeżeli Użytkownik korzystający z Subskrypcji Autoodnawialnej nie złoży oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Platformy (poprzez anulowanie Subskrypcji za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Platformy), Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne Okresy Subskrypcji.
3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłaty na rzecz TRIBI przez Użytkownika.

§ 34.
Rozwiązanie Umowy 

1. TRIBI może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jej stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez TRIBI, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
b) utraty przez TRIBI możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez TRIBI;
d) zamknięcia Platformy, sprzedaży Platformy lub innej zmiany sposobu funkcjonowania Platformy.
2. W sytuacjach, o których mowa w § 32 ust. 2, TRIBI może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
3. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z TRIBI na czas nieoznaczony w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez wypisanie się z newslettera itp.).
4. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z TRIBI na czas oznaczony wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub Regulaminie. W pozostałych przypadkach Umowa zawarta na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu przed upływem okresu, na jaki została zawarta.
5. W przypadku anulowania Subskrypcji Autoodnawialnej w czasie trwania Okresu Subskrypcji Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Subskrypcji.
6. W przypadku rozwiązania Umowy przez TRIBI z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec TRIBI z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot Opłat. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK.

[ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
§ 35.
Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK 

1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać TRIBI oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi TRIBI. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1. 
2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
a) o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli TRIBI wykonała w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez TRIBI utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
d) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli TRIBI rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez TRIBI utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a TRIBI przekazała Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
3. Jeżeli został spełniony choć jeden warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
5. TRIBI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązana.
6. TRIBI dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]
§ 36.
Postępowanie reklamacyjne 

1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny pytania@tribi.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
b) dane kontaktowe;
c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem.
4. Po otrzymaniu reklamacji TRIBI niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
6. Jeżeli TRIBI nie dostarczyła Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Użytkownik może złożyć reklamację, w której wezwie TRIBI do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania TRIBI nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami. Użytkownik może odstąpić od Umowy. bez wzywania TRIBI do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, gdy:
a) z oświadczenia TRIBI lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że TRIBI nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a TRIBI nie dostarczyła ich w tym terminie.

[ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]
§ 37.
Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z TRIBI. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d) korzystanie z Platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
§ 38.
Prawa własności intelektualnej 

1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp. a także wszelkie treści przygotowywane przez TRIBI, w szczególności Treści Cyfrowe, mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących TRIBI lub osobom trzecim, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na podstawie Regulaminu TRIBI udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody TRIBI wyrażonej na piśmie.
6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody TRIBI:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
c) stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
d) rozporządzania i korzystania z oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy;
e) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
f) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
g) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z TRIBI.

§ 39.
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest TRIBI.
2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://tribi.pl/cookies .
3. Użytkownik może (ale nie musi) zamieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające wizerunek Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zamieścić swój wizerunek, wówczas TRIBI jest uprawniona do korzystania z tego wizerunku, jak również do rozpowszechniania go w ramach Platformy przez cały okres utrzymywania konta Użytkownika na Platformie, bez ograniczeń terytorialnych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć swoje zdjęcie, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności w ramach konta Usługobiorcy.
4. Użytkownik, w szczególności Klient Biznesowy, zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże TRIBI ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami, założenia konta Użytkownika itp.).
5. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. W szczególności dotyczy to wykorzystywania danych osobowych osób trzecich w Treściach Użytkownika.
6. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, TRIBI ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
7. W przypadku, gdy:
a) Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 4;
b) Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,
 i z tego powodu TRIBI poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia TRIBI szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot TRIBI wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych

§ 40.
Opinie 

1. TRIBI może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Platformie, TRIBI lub oferowanych Usługach — w ramach Platformy lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Platformy, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
a) bez uprzedniego skorzystania z Platformy;
b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) naruszających dobra osobiste TRIBI lub osoby trzeciej;
d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Platformy lub oferowanych Usług.
5. TRIBI może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Platformy. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkowników dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić TRIBI opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika TRIBI podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie TRIBI może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

[ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]
§ 41.
Kontakt z TRIBI 

1. Kontakt z TRIBI jest możliwy: 
a) pocztą elektroniczną pod adresem pytania@tribi.pl;
b) telefonicznie pod numerem +48 518 248 255
2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 42.
Postanowienia końcowe 

1. TRIBI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
a) zmiana warunków świadczenia Usług ;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TRIBI;
e) zmiany redakcyjne.
2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile TRIBI posiada adres e-mail Użytkownika).
4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po 7 (słownie: siedmiu) dniach.
5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby TRIBI, a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.).
12. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2023 r. 


Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy
 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Adresat:
Tribi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie pod następującym adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, KRS: 0000994847, NIP: 6751771215
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem było:
1) .............. – cena: ..............,
2) .............. – cena: ................

Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ...............................................................................................................
Imię i nazwisko Użytkownika: ..............................................................................................................................
Adres Użytkownika: ................................................................................................................................................
Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail Użytkownika: ......................................................................................................................................
Numer telefonu Użytkownika: ............................................................................................................
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił/a Pan/Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan/Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu (nie dotyczy e-zapłaty):
...............................................................................................................................................................
 

.............................     ..........................................
  data wypełnienia              podpis Użytkownika
                                       (jeżeli formularz przesyłany
                                              jest w formie skanu)


Pouczenie
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego serwisu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat niniejszego oświadczenia. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dot. odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacyjnego
FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionej treści cyfrowej, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas np. pocztą elektroniczną.

ADRESAT (SPRZEDAWCA):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

DANE KLIENTA:
(Obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)
Adres e-mail: ...............................................................................................................................
Numer telefonu: ..........................................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Treść cyfrowa: ............................................................................................................................
Zapłacona cena: ..........................................................................................................................
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis niezgodności treści cyfrowej z umową):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kiedy niezgodności zostały stwierdzone: ....................................................................................
ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową,
(___) dostarczenie reklamującemu niedostarczonej treści cyfrowej,
(___) inne (jakie?)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
     
.............................        .............................................................................................................
  data wypełnienia                            podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie skanu)


Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat reklamacji. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru lub treści cyfrowej z umową. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.


Created with