Regulamin akcji promocyjnej
"Tak długo, jak jesteś w Klubie PSC, masz dostęp do TRIBI"

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Tak długo, jak jesteś w Klubie PSC, masz dostęp do TRIBI”, zwany dalej ”Regulaminem”, określa w sposób wyczerpujący zasady organizacji akcji promocyjnej przez Organizatora.

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest TRIBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod następującym adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000994847, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 6751771215, o kapitale zakładowym wynoszącym 185.000 zł,  zwana dalej „Organizatorem”.

3. Akcja promocyjna odbywa się za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.klubpsc.pl, zwanej dalej „Klubem PSC”, która jest zarządzana przez Organizatora.  

§ 2. Warunki udziału w akcji promocyjnej

1. W akcji promocyjnej może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestniczką”, która:
a) posiada aktywny dostęp do Klubu PSC;
b) zapoznała się z Regulaminem akcji promocyjnej;
c) zaakceptowała regulamin Platformy TRIBI oraz sklepu Organizatora;
d) zapoznała się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

2. Akcja promocyjna jest skierowana do osób, które korzystają z Klubu PSC, natomiast przyznane korzyści (w postaci subskrypcji powitalnej) stanowią formę gratyfikacji Uczestniczek za lojalność w korzystaniu z Klubu PSC. 

§ 3. Zasady przeprowadzania akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 12.01.2023 r. do dnia 08.05.2023 r. — z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia z ważnych przyczyn akcji promocyjnej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Uczestników przed planowaną datą zakończenia akcji promocyjnej. Zakończenie akcji promocyjnej przed tym terminem nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dniem zakończenia akcji promocyjnej. 

3. Akcja promocyjna polega na tym, że każda Uczestniczka, która posiada aktywny dostęp do Klubu PSC, otrzymuje subskrypcję powitalną o wartości 199 zł na potrzeby korzystania z platformy edukacyjnej pod nazwą „TRIBI”, która jest dostępna pod adresem www.tribi.pl, zwanej dalej „Platformą TRIBI”. Uczestniczka może posiadać dostęp do Platformy TRIBI tak długo, jak posiada dostęp do Klubu PSC.

4. Akcja promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
a) Organizator wyśle informacje o akcji promocyjnej w ramach newslettera, jak również zamieści post na dedykowanej grupie w serwisie Facebook;
b) Organizator zamieści w Klubie PSC bezpośredni link do koszyka w sklepie Organizatora, przy czym link będzie widoczny po zalogowaniu do Klubu PSC;
c) po kliknięciu linku Uczestniczka zostanie przeniesiona na stronę sklepu, gdzie powinna wypełnić formularz zamówienia oraz wpisać kod, który umożliwi uruchomienie subskrypcji powitalnej bez konieczności uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z Platformy TRIBI. Następnie Uczestniczka jest zobowiązana zatwierdzić formularz zamówienia przyciskiem „Zamawiam” lub przyciskiem o podobnej treści;
d) maksymalnie w terminie do 48 godzin od chwili wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Uczestniczka otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia konta Użytkownika na Platformie TRIBI oraz prośbą o ustanowienie hasła bezpośrednio na Platformie TRIBI;
e) po ustanowieniu hasła Uczestniczka może się zalogować przez stronę główną Platformy TRIBI (przycisk „Zaloguj się” w górnym menu na Platformie TRIBI);
f) po zalogowaniu Uczestniczka powinna mieć dostęp do wszystkich kursów oraz modułu społecznościowego;
g) w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z uruchomieniem subskrypcji powitalnej Uczestniczka powinna zwrócić się do Organizatora, pisząc na adres pytania@tribi.pl; 
h) subskrypcja powitalna będzie aktywna do momentu, gdy Uczestniczka będzie posiadać aktywny dostęp do Klubu PSC;
i) w przypadku, gdy Uczestniczka posiadała dostęp do Klubu PSC i ten dostęp wygasł na skutek upływu terminu, przez jaki dostęp do Klubu PSC był opłacony przez Uczestniczkę, Uczestniczka traci dostęp do Platformy TRIBI równocześnie z dostępem do Klubu PSC;
j) w przypadku, gdy Uczestniczce wygasł dostęp do Klubu PSC i do Platformy TRIBI, a jednocześnie Uczestniczka zdecydowała się odnowić dostęp do Klubu PSC, Uczestniczka powinna zwrócić się do Organizatora w celu indywidualnego rozpatrzenia sprawy związanej z przywróceniem dostępu do Klubu PSC oraz Platformy TRIBI. Organizator może, ale nie musi, przywrócić zarówno dostęp do Klubu PSC, jak i dostęp do Platformy TRIBI;
k) jeżeli Uczestniczka utraci dostęp do Klubu PSC, a jednocześnie będzie chciała kontynuować korzystanie z Platformy TRIBI, jest zobowiązana nabyć subskrypcję na Platformie TRIBI na zasadach ogólnych, obowiązujących wszystkich użytkowników;
l) w przypadku skorzystania z promocji Uczestniczce nie przysługuje darmowy okres próbny przeznaczony dla nowych użytkowników Platformy TRIBI.

5. W przypadku, gdy Organizator z jakiegokolwiek powodu zablokuje Uczestniczce dostęp do Klubu PSC, np. na skutek naruszenia regulaminu Klubu PSC, jest uprawniony do jednoczesnego zablokowania takiej Uczestniczce dostępu do Platformy TRIBI.

6. Każda Uczestniczka może wziąć udział w akcji promocyjnej wielokrotnie.

7. Uczestniczce nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za korzyści uzyskane dzięki udziałowi w akcji promocyjnej, w szczególności równowartości subskrypcji powitalnej.  

§ 4. Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestniczek biorących udział w akcji promocyjnej z poszanowaniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w akcji promocyjnej zostały zamieszczone w Polityce prywatności Organizatora, która jest dostępna pod adresem internetowym https://tribi.pl/cookies.  

§ 5. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestniczkę, że akcja promocyjna jest przeprowadzana z naruszeniem postanowień Regulaminu, Uczestniczka może złożyć reklamację.

2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny — na adres e-mail Organizatora: pytania@tribi.pl. 

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestniczki;
b) dane kontaktowe Uczestniczki;
c) opis, na czym polegała niezgodność przeprowadzenia akcji promocyjnej z Regulaminem;
d) żądania Uczestniczki w związku z zarzucaną niezgodnością przeprowadzenia akcji promocyjnej z Regulaminem.

4. Po otrzymaniu reklamacji Organizator niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

5. Po otrzymaniu reklamacji Organizator rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Uczestniczce na kontakt podany przez Uczestnika podczas składania reklamacji. 

§ 6. Dane kontaktowe

1. Z Organizatorem można kontaktować w następujący sposób:

a) telefonicznie: +48 518 248 2552)  
b) pocztą elektroniczną: pytania@tribi.pl

2. Preferowaną formą kontaktu jest komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną. 

§ 7. Zmiana Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w trakcie trwania akcji promocyjnej. 

2. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna w dacie wskazanej przez Organizatora. 

3. Organizator powiadomi Uczestniczki o planowanej zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą komunikatu w Klubie PSC, jak również poprzez przesłanie informacji na podany przez Uczestniczkę adres e-mail. 

4. Nie stanowi zmiany Regulaminu:
a) doprecyzowanie szczegółów czynności, które należy wykonać na potrzeby wzięcia udziału w akcji promocyjnej;
b) udzielanie przez Organizatora wyjaśnień osobom biorącym udział w akcji promocyjnej;
c) zmiana danych kontaktowych Organizatora.  

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

2. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

3. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Uczestniczek i nie wpływają na interpretację Regulaminu.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione właściwym przepisem prawa. 

5. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych odnośnie przyjęcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Regulaminu Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz.1805, z późn. zm.).

6. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2023 r. 


Created with